หน้าแรก ก.กลาโหม จับมือ สวทช. วิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมความมั่นคง หนุนอุตสาหกรรม S-Curve 11 ของประเทศอย่างยั่งยืน
ก.กลาโหม จับมือ สวทช. วิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมความมั่นคง หนุนอุตสาหกรรม S-Curve 11 ของประเทศอย่างยั่งยืน
8 ก.ย. 2563
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

For English-version news, please visit : NSTDA and Ministry of Defence sign agreement to develop defence research and innovation

8 กันยายน 2563 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมมือ กระทรวงกลาโหม โดย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) ลงนามความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ” เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคง ในการขับเคลื่อนและขยายผลของงานวิจัยไปประยุกต์สู่การใช้งานจริง รวมถึงสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายใต้ยุทธศาสตร์ของ S- Curve 11

โดยมี พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมลงนาม

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม (วท.กห.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กห.) อนุมัติยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2560 – 2579 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าว กำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่สำคัญ คือ การเร่งรัดพัฒนาเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อมุ่งแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ กห. กับ หน่วยงานด้านการศึกษา ด้านการวิจัยและพัฒนาและภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

เพื่อให้มีเครือข่ายที่เกื้อกูลการดำเนินงานซึ่งกันและกัน จนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในอนาคตจะส่งผลให้การดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ เพื่อให้ผลิตได้เองและลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออก สร้างรายได้ให้กับประเทศ

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สำหรับการลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ นี้ สวทช. โดย ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (National Security and Dual-Use Technology Center-NSD) ร่วมมือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากับ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กระทรวงกลาโหม และทุกเหล่าทัพ ในระยะเวลา 3 ปี (2563 – 2566) เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคง ในการขับเคลื่อนและขยายผลของงานวิจัยไปประยุกต์สู่การใช้งานจริง รวมถึงสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศอย่างยั่งยืน

โดยให้ความสำคัญและสนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ บุคลากร และข้อมูลทางวิชาการในการวิจัยและพัฒนาให้มีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ รวมทั้งขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้จะมีการขยายผลด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ในการโครงการต่าง ๆ ได้แก่ ระบบแพลตฟอร์มสำหรับหุ่นยนต์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อเชื่อมโยงและตรวจสอบอาชญากรรม โครงการพัฒนาผ้าเคลือบ กราฟีนอัจฉริยะสำหรับชุดเครื่องแบบทหาร โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบำบัดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศด้วยเทคโนโลยีการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบมีโอโซนต่ำ โครงการขยายผลการใช้งานหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโดยแสงยูวี เป็นต้น รวมถึงความร่วมมือด้านโจทย์การวิจัยอื่น ๆ จาก กระทรวงกลาโหม ทั้ง 4 เหล่าทัพ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างและเป็นประโยชน์ต่อประเทศสูงสุดต่อไป

8 ก.ย. 2563
0
แชร์หน้านี้: