หน้าแรก สวทช. ผนึกกำลัง จับมือพันธมิตร 3 หน่วยงานสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDIMS) สำหรับผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สวทช. ผนึกกำลัง จับมือพันธมิตร 3 หน่วยงานสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบบริหารการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (RDIMS) สำหรับผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
20 ม.ค. 2564
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

20 มกราคม 2564 – ณ สวทช. : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สพช.) ในการผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้มีการประยุกต์ใช้ รวมถึงได้รับการตรวจประเมินและรับรองความสอดคล้องตามข้อกำหนดระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Research, Technology Development and Innovation Management System : RDIMS) โดย สวทช. วว. และ สรอ. จะทำหน้าที่ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานระบบ RDIMS ตามข้อกำหนดที่พัฒนาขึ้น ส่วน สพช. จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดให้มีมาตรฐานดังกล่าว

ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชน โดยเฉพาะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีความต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ กิจการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ RDIMS ยังจะสามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษี สำหรับรายจ่ายการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ด้วยวิธีการ Self-Declaration ได้อีกด้วย

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “ปัจจุบันสถานการณ์ของภาวะเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อยังคงความสามารถในการแข่งขันและการอยู่รอดแบบยั่งยืน ปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการดำเนินกิจกรรมต่อยอดผลงานวิจัยให้เกิดเป็นนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถตอบสนองต่อโอกาสภายนอกและภายในได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การมีระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็นระบบและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในการสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการนวัตกรรม จะเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

ในช่วงที่ผ่านมา กระทรวง อว. โดย สวทช. จึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับระบบ RDIMS ขึ้น และร่วมกับ วว. โดยสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ขับเคลื่อนการดำเนินการตรวจประเมินและรับรองระบบ RDIMS ทั้งนี้ในเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีในรูปแบบ Self-Declaration ซึ่งผู้ประกอบการจะสามารถนำรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาฯ มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ โดยไม่ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก สวทช. ก่อน
ในปีงบประมาณ 2564 นี้ สวทช. ได้ประสานความร่วมมือกับพันธมิตรมากขึ้น โดยร่วมกับ สพช. เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดให้มีมาตรฐาน และร่วมกับ วว. และ สรอ. เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบรับรองมาตรฐานดังกล่าว โดยเป็นความร่วมมือภายใต้หนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวเพิ่มเติมว่า วว. และ สวทช. มีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะสำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. นั้นเป็นหน่วยรับรอง (Certification Body) มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล ด้าน สวทช. มีความเชี่ยวชาญด้านการพิจารณาโครงการวิจัยที่จะนำไปใช้ประโยชน์ทางภาษี จึงร่วมกันพัฒนามาตรฐาน RDIMS โดยมีการประยุกต์จากมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO 9001) รวมถึงพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้ตรวจประเมิน RDIMS ต่อมาขยายความร่วมมือเรื่อยมากระทั่งล่าสุด คือ การดำเนินงาน “การสร้างความสามารถในการดำเนินการด้านระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชน” โดย วว. และ สวทช. ได้ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขมาตรฐาน RDIMS และมีการประกาศใช้ฉบับวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ขณะนี้ได้ร่วมกันผลักดันและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการผ่านการรับรองมาตรฐาน RDIMS เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของผู้ประกอบการ อีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านภาษีอีกด้วย

นางพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สรอ. เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองระบบบริหารจัดการตามแนวทางมาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร การตรวจประเมินและการทวนสอบการนำมาตรฐานระบบการบริหารจัดการสากลไปปฏิบัติในองค์กรหรือสถานประกอบการ ซึ่งบทบาทของ สรอ. ในการเข้าร่วมโครงการนี้ มี 2 บทบาทหลัก ได้แก่ 1) การตรวจประเมินและการทวนสอบการนำข้อกำหนดระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ระบบ RDIMS) ไปปฏิบัติขององค์กร/สถานประกอบการภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ 2) การพัฒนาผู้ตรวจประเมิน (Auditor) และวิทยากร (Trainer) ระบบ RDIMS และระบบการจัดการนวัตกรรมอื่นๆ ตามแนวทางมาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรขององค์กร/สถานประกอบการ ร่วมกับ สวทช. โดยระบบ RDIMS สามารถพัฒนา ต่อยอดการดำเนินงานสู่มาตรฐานสากลได้หลายมาตรฐาน โดยเฉพาะ ISO 56002 Innovation Management System (InMS) หรือระบบการจัดการนวัตกรรม หรือแม้กระทั่ง ISO 30401 Knowledge Management System (KMS) หรือระบบการจัดการองค์ความรู้ ซึ่งการจัดการองค์ความรู้เป็นพื้นฐานที่สำคัญขององค์กร/สถานประกอบการภาครัฐและเอกชนในการพัฒนานวัตกรรม นอกจากนี้ ระบบ RDIMS ยังสามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบบริหารจัดการสากลต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกได้อีก เช่น ISO 9001 ระบบการบริหารคุณภาพ, ISO 14001ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, ISO 45001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (สพช.) กล่าวเสริมถึงการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ว่า สพช. จะทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำระบบมาตรฐาน RDIMS แก่ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งทาง สพช. ได้เตรียมความพร้อมไว้ในหลายด้าน โดยเฉพาะวิทยากรที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ โดยจะทำหน้าที่อบรมให้ความรู้ด้านข้อกำหนดของมาตรฐานให้กับผู้บริหารและทีมงาน พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น ข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คู่มือการดำเนินงานและเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน RDIMS เช่น การวางแผนการดำเนินงานวิจัย การควบคุมกระบวนการวิจัย การจัดการกับผลของงานวิจัยให้เป็นระบบ โดยที่ปรึกษาจะช่วยตรวจประเมินระบบเบื้องต้น (Pre-Assessment) และให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้มีความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐาน RDIMS และ สพช.หวังอย่างยิ่งว่าจะสามารถประสานความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้ผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพขององค์กรด้วยการสร้างผลงานวิจัย ก่อเกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมกระบวนการได้ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ทั้ง 4 หน่วยงานพันธมิตรจะร่วมกันดำเนินการผลักดันและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานระบบ RDIMS รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ระบบ RDIMS ในองค์กรได้อย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารองค์กรพันธมิตรเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยฯ ของผู้ประกอบการเอกชนต่อไป หากผู้ประกอบการรายใด สนใจพัฒนาระบบ RDIMS ให้กับกิจการ โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สวทช. โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1328 – 1332 และ 1631 – 1634”

20 ม.ค. 2564
0
แชร์หน้านี้: