หน้าแรก ประกาศการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ บริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนักวิจัย ปี 2565
ประกาศการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ บริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนักวิจัย ปี 2565
14 ต.ค. 2564
0
ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ บริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนักวิจัย ปี 2565 (Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme 2022)

— ขยายเวลารับสมัครถึง 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. —

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งได้ทำความร่วมมือกับ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ประเทศอังกฤษ ในการสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของประเทศไทยและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Commercialisation) รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการ (Technology Entrepreneurs) ในระดับนานาชาติ ทั้ง 4 หน่วยงานร่วมกันสนับสนุนโครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนักวิจัย (Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme) โดยทุนนี้จะสนับสนุนให้นักวิจัยและผู้ประกอบการไทยสามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของตนมาจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อผลักดันให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ผ่านการอบรมให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน Venture Capitalists ทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการสนับสนุนมาปีนี้เป็นปีที่ 8 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้นักวิจัยและผู้ประกอบการไทยมีความรู้ ความเข้าใจในการผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในรูปแบบต่างๆ  และได้เครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยและ Technology Entrepreneurs สำหรับในปี 2565 สอวช. สกสว. และ สวทช. กำหนดการรับสมัครนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

แชร์หน้านี้: