หน้าแรก สวทช. ประกาศผู้ได้รับรางวัล “เครื่องพิมพ์สามมิติ” โครงการสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โคมไฟลูกบาศก์ จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
สวทช. ประกาศผู้ได้รับรางวัล “เครื่องพิมพ์สามมิติ” โครงการสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โคมไฟลูกบาศก์ จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
25 ต.ค. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

25 ตุลาคม 2565 ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) เปิดเผยว่า ตามที่ โครงการสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โคมไฟลูกบาศก์ จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่ดำเนินโครงการโดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเครือข่ายกิจกรรมเพื่อทำการขยายผลการใช้สื่อและสนับสนุนให้โรงเรียนที่มีความสนใจนำชุดสื่อดังกล่าวไปใช้จริงในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ลงมือวางแผนและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ผ่านบทเรียนออนไลน์

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน ทั้งนี้โครงการฯ ได้พิจารณาจากผลงาน คลิปวิดีโอ รวมถึงการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ มีโรงเรียนสนใจส่งผลงานเข้าแข่งขันเพื่อรับรางวัลเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จำนวน 11 โรงเรียน แบ่งการแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ รอบคัดเลือกเป็นการส่งผลงานการออกแบบโมเดล 3 มิติ พร้อมคลิปอธิบายรายละเอียดประกอบผลงานการออกแบบ และรอบตัดสินเป็นการนำเสนอผลงานการออกแบบต่อคณะกรรมการ ซึ่งผลการประกวด มีโรงเรียนชนะการประกวดได้รับรางวัล จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ผลงาน “Pyramid Lamp”  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบรบือ ผลงาน “Magic Dice” ลูกเต๋ามหัศจรรย์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนจิตรลดา ผลงาน “เครื่องฉายโฮโลเเกรม ทรง 12 หน้า” พร้อมด้วยรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ผลงาน “โคมไฟเคออส” และโรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) ผลงาน “LED Farm”

“ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ชนะการประกวดในครั้งนี้ และขอให้การส่งมอบเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนที่สนใจงานในด้านนี้ และขอให้ครูทุกท่านช่วยกันดูแลและพัฒนาเด็กนักเรียนของตัวเองให้มีศักยภาพต่อไป”

ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้โครงการดังกล่าว สวทช. ได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท XYZPrinting (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ สวทช. จึงได้ดำเนินโครงการสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โคมไฟลูกบาศก์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยได้ร่วมมือกับอาจารย์อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์ อาจารย์จากภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โคมไฟแถบแสง LED ทรงลูกบาศก์ จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งชุดสื่อดังกล่าว ใช้การพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และดำเนินการทำชิ้นงานที่ห้อง FabLab บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร พร้อมจัดทำคลิปการสอนเกี่ยวกับชุดสื่อดังกล่าวเป็นบทเรียนออนไลน์ และได้ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครโรงเรียนที่สนใจรับชุดสื่อดังกล่าว ไปใช้ในการจัดการเรียน การสอนที่โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนสนใจขอรับสื่อไปใช้จำนวน 189 โรงเรียน

อนึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินงานโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย ซึ่งได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบต่อภาคสังคมอย่างกว้างขวาง (Big Rock Project) โดย สวทช. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 10 แห่ง จัดตั้งโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ขึ้นในสถานศึกษา จำนวน 150 แห่ง และที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เพื่อเป็นสถานที่ฝึกทักษะการเป็นนักประดิษฐ์ และการสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อการสานต่อกิจกรรมโครงการ สวทช. โดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร จึงได้ดำเนินงานโครงการสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โคมไฟลูกบาศก์จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติเพื่อให้ครูนักเรียนและผู้สนใจได้เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่จะช่วยเปลี่ยนไอเดียสู่ต้นแบบผลิตภัณฑ์จริง

25 ต.ค. 2565
0
แชร์หน้านี้: