หน้าแรก ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ Battery Technology : Applications and Development Trend ในรูปแบบออนไลน์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ Battery Technology : Applications and Development Trend ในรูปแบบออนไลน์
20 ส.ค. 2564
0
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานพัฒนากำลังคน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมระหว่าง TGGS (The Sirindhorn International Graduate School of Engineering) กับ TESTA (สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย) เพื่อให้ความรู้และแนะแนวทางงาน R&D ในเทคโนโลยีแบตเตอรี่สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก และเปิดสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปหรือนักวิชาชีพทั่วไป

ECE_seminar

20 ส.ค. 2564
0
แชร์หน้านี้: