หน้าแรก สวทช. ผนึกกำลัง สพฐ. และ ทีมก่อการครู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานวิชาการ SHOW & SHARE สอดคล้องกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่ EEC สู่หลักสูตรสถานศึกษา
สวทช. ผนึกกำลัง สพฐ. และ ทีมก่อการครู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานวิชาการ SHOW & SHARE สอดคล้องกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่ EEC สู่หลักสูตรสถานศึกษา
26 เม.ย. 2565
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สายงานพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ ร่วมกับสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และ ทีมก่อการครู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานวิชาการ SHOW & SHARE การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สู่หลักสูตรสถานศึกษา ในวันที่ 8 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ EEC (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) จำนวน 180 คน

มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยใช้ CBE Executor Canvas” เครื่องมือที่ช่วยออกแบบกิจกรรมเรียนรู้ฐานสมรรถนะอย่างง่ายในหน้าเดียว ครูผู้สอนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมห้องเรียนสาธิต Demo Class เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมฐานสมรรถนะ และเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิชาการ SHOW & SHARE

 

 

เริ่มต้นด้วยการชี้แจงภาพรวมการอบรม นำโดย ดร.อมร สุดแสวง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง และ อาจารย์ชานิศรา แสงอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ได้กล่าวถึงการอบรมครั้งที่แล้ว ครูผู้สอนได้รับองค์ความรู้จาก สวทช. จำนวน 4 หลักสูตร 1) หลักสูตรยานยนต์และขนส่งสมัยใหม่ 2) หลักสูตรอาหารและอาหารเพื่ออนาคต 3) หลักสูตรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และ 4) หลักสูตรเคมีชีวภาพ ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่ทันสมัย สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC โดยได้ชี้แจงแผนการขับเคลื่อนการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ต่อยอดจัดทำเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษา นำไปสู่ขยายผลสู่การจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้ผู้เรียนในห้องเรียน และยังกล่าวเชิญชวนครูผู้สอนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฐานสมรรถนะ เตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานวิชาการ SHOW & SHARE เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

กิจกรรมเตรียมความพร้อม “ปลุกสมรรถนะในตัวคุณโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์ ประกอบมัย โดยให้ครูแบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 10 คน ทำกิจกรรม “รู้จักฉัน รู้จักสมรรถนะ” โดยให้ครูแนะนำตัว พูดคุย และตอบคำถาม 3 ข้อ ได้แก่ (1) ชอบ/สนใจทำอะไร? (2) ทำอะไรได้ดี? และ (3) รู้ได้อย่างไร? จากนั้นครูนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน นำไปสู่การพูดคุยถึงความหมายของสมรรถนะ (Competency)

ผศ.ดร.สิทธิชัย วิชัยดิษฐ และทีมวิทยากรก่อการครู ชวนครูเรียนรู้ กิจกรรมห้องเรียนสาธิต Demo Class หัวข้อ “สารชำระล้างกับความแตกต่าง” โดยสมมติให้ครูลองเปลี่ยนแปลงบทบาทเป็นผู้เรียนที่กำลังเรียนในรูปแบบออนไลน์ แล้วให้ครูทดลองทำกิจกรรม ตั้งคำถาม และสืบค้นข้อมูล เพื่อตัดสินใจเลือกสารทำความสะอาดที่เหมาะสม โดยแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันในกลุ่มย่อยแล้วนำเสนอให้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน หลังจากจบกิจกรรมครูช่วยกันถอดประสบการณ์การเรียนรู้และปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียนต่อไป

 

จากนั้นชวนครูรู้จักกับCBE Executor Canvasเป็นเครื่องมือที่ช่วยออกแบบกิจกรรมเรียนรู้ฐานสมรรถนะอย่างง่ายในหน้าเดียว ประกอบได้ด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) Learner (2) Objective (3) Learning และ (4) Evaluation/Evidence

ต่อด้วยให้ครูร่วมกันถอดบทเรียน Demo Class หัวข้อ สารชำระล้างกับความแตกต่าง ด้วย CBE Executor Canvas ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อค้นพบจากคำถาม “บทเรียน Demo Class มีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่?” แล้วให้ครูตอบคำถามด้วยวิธีการแสดงภาษากายผ่านทางหน้าจอ จากนั้นวิทยากรแนะนำเว็บไซต์ “CBE Thailand” ซึ่งเป็นช่องทางที่ให้ครูศึกษาข้อมูลหรือศึกษาตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ

 

Workshop “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ โดยใช้ CBE Executor Canvasโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์ ประกอบมัย และทีมวิทยากรก่อการครู โดยให้ครูแยกทำกิจกรรมในกลุ่มย่อย กลุ่มละ 10 คน แล้วช่วยกันออกแบบกิจกรรมฐานสมรรถนะแบบบูรณาการร่วมกัน โดยเลือกกิจกรรมจากรายวิชาเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้นหลังจากได้รับการอบรมจากทาง สวทช. มาเป็นต้นแบบ โดยมีกรอบสมรรถนะหลัก 6 ด้าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรม

 

คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท แบล็คบ็อกซ์ ทีม หนึ่งผู้ร่วมก่อตั้งก่อการครู ชวนครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยให้ครูช่วยกันวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะกิจกรรมของเพื่อน เพื่อพัฒนากิจกรรมให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 

ตัวอย่างการนำเสนอ โดยคุณครูศรายุทธ สงมูลนาค โรงเรียนระยองวิทยาคม ตัวแทนกลุ่มที่ 1 ได้นำเสนอ CBE Executor Canvas ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ solar cell ในชีวิตประจำวัน” เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืนและ คุณครูปาณิศา รัตนโกศล โรงเรียนบางละมุง ตัวแทนกลุ่มที่ 13 ได้นำเสนอ CBE Executor Canvas ในหัวข้อ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น” เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน การคิดขั้นสูง และการสื่อสาร

 

จบท้ายด้วยการชี้แจง การขยายผล และเวที CBE Show & Share โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดารัตน์ ประกอบมัย โดยให้ครูนำกิจกรรมจากรายวิชาเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้นหลังจากได้รับการอบรมจากทาง สวทช. มาออกแบบ CBE Executor Canvas โดยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมกับทีมวิทยากรได้ในช่องทางไลน์ ในระหว่างวันที่ 8 เม.ย. – 16 พ.ค. 2565 จากนั้นนำแผนไปทดลองใช้จริงในห้องเรียน ในระหว่างวันที่ 16 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2565 แล้วส่งไอเดียหรือแผนการสอนในรูปแบบการเขียนหรือสื่อวีดิโอลงบนเว็บไซต์ InsKru ภายในวันที่ 20 มิ.ย. 2565 และจะมีนิทรรศการ “ครู show เด็ก shareในวันที่ 25 มิ.ย. 2565 ซึ่งเป็นนิทรรศการเสมือนจริงรูปแบบ Metaverse เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนระหว่างกลุ่มครูและผู้ที่สนใจ โดยครูที่มีไอเดียเป็นเลิศจะได้รับรางวัลพิเศษจาก สวทช. และ ทีมก่อการครู

 

 

เสียงสะท้อนส่วนหนึ่งจากผู้เข้าร่วมอบรม

“ได้เรียนรู้วิธีการสอนที่ช่วยให้นักเรียนสนุก วิทยากรน่ารักทุกคน”

คุณครูวัลลา มะลูลีม โรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา

“ชอบกิจกรรมการเรียนรู้ที่วิทยากรวางระบบได้ดี”

จากคุณครูอภิญญา สีดี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

“ชอบการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรทุกท่าน การเตรียมบทเรียนอัดแน่นมาก ได้รับความรู้ที่อยากรู้และไม่เคยรู้มากขึ้นจริง ๆ”

จากคุณครูพรพิสุทธิ์ ลาภอุดมพันธ์ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา จังหวัดชลบุรี

 

แชร์หน้านี้: