หน้าแรก สวทช. ร่วมกับ สรพ.จัดเวิร์คช็อป 2P Safety Tech Hackathon Camp หวัง รพ. ที่เข้าร่วมสามารถสร้างนวัตกรรมมต้นแบบ MVP ได้
สวทช. ร่วมกับ สรพ.จัดเวิร์คช็อป 2P Safety Tech Hackathon Camp หวัง รพ. ที่เข้าร่วมสามารถสร้างนวัตกรรมมต้นแบบ MVP ได้
11 ม.ค. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

For English-version news, please visit : https://www.nstda.or.th/en/news/news-years-2023/2p-safety-tech-kicks-off-with-hackathon-camp.html

ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง : (11 ม.ค. 2566) สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) หรือ สรพ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “2P Safety Tech Hackathon Camp ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2566 โดยมีทีมโรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 3P Safety Hospital รวมทั้งโรงพยาบาลที่เป็น สมาชิก 2P Safety Tech ตั้งแต่เป็นสมาชิกปี 2561 ถึงปัจจุบัน

ตลอดจนทีมโรงพยาบาลที่มีแนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับ (SIMPLE)2 ที่มีความพร้อมในการนำนวัตกรรมไป ใช้งานจริง จากการคัดเลือกมีผลงานผ่านการ คัดเลือกจํานวน 16 ผลงาน จาก 18 สถานพยาบาล และคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเพื่อไปนำเสนอในงาน World Patient Safety Day วันที่ 17 ก.ย. 2566 อีกครั้ง และหากผลงานใดที่ใช้งานได้ดี จะนำไปต่อยอดขยายผลในเชิงงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า โครงการ 2P Safety Tech ปีนี้จัดเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันแล้ว ในระยะเวลาที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 79 โรงพยาบาล ครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย สามารถพัฒนาต่อยอดเกิดนวัตกรรมต้นแบบแล้ว 56 โครงการ และมี 33 โครงการที่ได้นำไปใช้แก้ปัญหาได้จริงแล้ว มี 1 โครงการที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังโรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศ และมีอีก 1 โครงการที่ขยายไปยังเครือข่ายโรงพยาบาลอีก 8 โรงพยาบาล ถ้าเทียบสัดส่วนการพัฒนานวัตกรรมแล้ว ถือว่าโครงการนี้มีผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ในเรื่องของการช่วยกันพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาภายใต้แนวคิด Open Innovation เป็นความร่วมมือทั้งรัฐ หน่วยงานวิจัยและเอกชน รวมทั้งมีส่วนกระตุ้นให้บุคลากรสาธารณสุขเกิดความตื่นตัวและมีแนวคิดการสร้างนวัตกรรมในองค์กรมากขึ้น”

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินงานในปี 2566 นี้ ได้รับความร่วมมือจากนวัตกรที่มาจากภาคเอกชน และที่สำคัญมีนักวิจัยของ สวทช. อาทิเช่น NECTEC ได้ส่งนักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้าน AI และ ระบบค้นหาตำแหน่งอุปกรณ์ในอาคาร (UNAI) ทีม AMED Tele Health และ หน่วยวิจัยที่เกี่ยวข้องมาร่วมสนับสนุนให้งานสมบูรณ์แบบมากขึ้น โดยหลังจากการเวิร์คช็อปแล้ว จะมีการติดตามให้คำปรึกษาแนะนำ สนับสนุนการทำงานของทุกโครงการตลอดระยะเวลากว่า 6 เดือน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีนี้จะสามารถช่วยกันผลักดันให้เกิดนวัตกรรมที่ใช้งานจริงได้ และสามารถนำไปขยายผลต่อในวงกว้างได้มากขึ้น

ด้าน พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการ สรพ. กล่าวว่า โครงการ 2P Safety Tech เกิดจากการทำโครงการ 2P Safety Hospital ซึ่งเมื่อมีอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น มีการทำ root cause analysis จนพบปัญหาแล้ว โรงพยาบาลต้องการนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาแต่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี

ดังนั้น สรพ. จึงจัดโครงการนี้ขึ้น โดยร่วมมือกับศูนย์พัฒนาผู้ประกอบธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดหานวัตกรมาช่วยสนับสนุนโรงพยาบาล ในการพัฒนานวัตกรรมมาแก้ปัญหาความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด Human Factor Engineering หรือนำเทคโนโลยีมาช่วยลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตาม (SIMPLE) 2 สำหรับการจัดงานเวิร์คช็อปในปีนี้ มีโรงพยาบาลต่าง ๆ จำนวนมากที่เขียนถึงแนวคิดความต้องการในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ แต่ที่ สรพ. คัดเลือกให้เข้าร่วมทำเวิร์คช็อปจะเน้นไปที่แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมที่มีความเป็นไปได้และเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย โดยมีทีมนวัตกรจาก สวทช. เป็นพี่เลี้ยง

11 ม.ค. 2566
0
แชร์หน้านี้: