หน้าแรก สวทช. เปิดเวทีต่อยอดผลงาน โครงการ SUCCESS 2022 เชื่อมโยงการใช้ระบบนิเวศวิจัย ด้าน วทน.
สวทช. เปิดเวทีต่อยอดผลงาน โครงการ SUCCESS 2022 เชื่อมโยงการใช้ระบบนิเวศวิจัย ด้าน วทน.
24 ก.พ. 2566
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

(22 กุมภาพันธ์ 2566) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) จัดกิจกรรม “NSTDA Connect: A Network of Success ต่อยอดรวยด้วยเทคโนโลยีและงานวิจัยกับ สวทช.”

เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างงานบริการและงานวิจัยซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของ สวทช. กับผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการ SUCCESS 2022 ให้เกิดการต่อยอดความร่วมมือการเชื่อมโยงสตาร์ตอัปให้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและกลไกของ สวทช. หรือระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ได้เข้าถึงกลุ่มผู้ที่สนใจในการนำเทคโนโลยีในการเข้าไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจและได้นำไปใช้ประโยชน์ออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ แนะนำถึงเทคนิคและการต่อยอดธุรกิจ ซึ่งในงานดังกล่าว ฯ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการในโครงการ SUCCESS 2022 มากกว่า 50 คน

นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. กล่าวว่า BIC เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี ตั้งแต่เริ่มต้นกิจการจนสามารถดำเนินกิจการของตนได้อย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งดำเนินกิจกรรมแบบมีแนวทางที่หลากหลายตามความเหมาะสมทำให้ผู้ประกอบการสามารถมีแนวคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีโอกาสนำผลงานของตนออกสู่เชิงพานิชย์อย่างจริงจัง พร้อมกับการประสานแหล่งทุน รวมทั้งสามารถวางแผนธุรกิจที่นำไปดำเนินการได้จริงสามารถไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งจะเกิดการพัฒนาธุรกิจอันก่อให้เกิดรายได้ นำไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่เข้มแข็งเป็นรากฐานที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

โครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (SUCCESS) เป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนและช่วยเหลือในการจัดโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจเทคโนโลยี โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านเทคนิค ธุรกิจ กฎหมาย การตลาด การบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรแบบ 1 ต่อ 1 ตลอดถึงการสนับสนุนการออกตลาด หรือหาพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมโดยโครงการฯ เหมาะสำหรับผู้ประกอบกิจการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ชัดเจน อาทิ Modern Agriculture / Sustainable Food & Ingredients / Biodiversity / Medicine & Biopharmaceuticals / Medical Devices, Digital Health & Assistive Technology / Energy Innovation / Biochemicals & Biobased Materials / Digital Services & Smart Electronics และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ต้องการเตรียมตัวสร้างรากฐานให้องค์กรธุรกิจให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และต้องการพันธมิตรเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจต่อยอดความสำเร็จ และเรียนลัดจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจแล้ว ภายใต้แนวคิดหลัก คือ แข็งแกร่งได้อย่างยั่งยืนแบ่งกันรวยช่วยกันโต และพร้อมกับการรับโอกาสดี ๆในชีวิต

ดร.จิรัชญา ดวงบุรงค์ ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนและให้บริการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยีไทย (TTRD) ได้แนะนำการประเมินศักยภาพในการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Thailand Technology Rating System: TTRS) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมทราบถึงขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของตนเอง เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งในส่วนของสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หรือการเข้าถึงกลไกสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ จากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ

นางสาวศกุนต์กานต์ ปาลกะวงศ์ นักวิเคราะห์ฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน (ITAP) กล่าวถึงโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and Technology Assistance Program: ITAP) แนะนำกลไกเชื่อมโยงผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Service Providers) เข้ากับผู้ใช้เทคโนโลยี (Technology Users) ซึ่งจะมีบริการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าไปให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำโครงการเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นางสาวสุพินยา อุปลกะลิน ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BITT) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. กล่าวเพิ่มเติมว่า นาโนเทค สวทช. มีภารกิจหลักในการทำวิจัยเเละพัฒนา เเละออกเเบบทางวิศวกรรมเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมเเละสังคมอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล โดยได้นำเสนอผลงานวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดทางเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ ได้แก่ Nano Processing, Nano Devices & Systems, Nano Materials, Nano Characterization & Standardization

ด้าน นายเกียรติรัตน์ ทองผาย ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. (BIC) ได้กล่าวถึงโครงการและเเหล่งทุนเพื่อสนับสนุนและต่อยอดให้แก่ผู้ประกอบการสำหรับปี 2566 นี้ ได้แก่ โครงการBCG Startup, โครงการ SUCCESS2023 , โครงการ Innovation Product for Sustainable Economy เเละ โครงการ Food accelerate 2023 ซึ่งทั้ง 4 โครงการนี้ได้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว

นอกจากนี้ยังได้เปิดคลินิกให้คำเเนะนำผู้ประกอบการที่สนใจบริการต่าง ๆ ของ สวทช. เข้ารับคำปรึกษาเป็นรายบริษัท เพื่อเเนะนำกลไกสนับสนุนจากภาครัฐมาช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการเเละสตาร์ตอัป ให้สามารถดำเนินธุรกิจบนฐานเทคโนโลยีเเละนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน สามารถเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคตด้วยการสนับสนุนจาก สวทช. ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/NstdaBIC/ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 71746 , 71745 , 81490 , 81492

 

24 ก.พ. 2566
0
แชร์หน้านี้: