หน้าแรก ซอฟต์แวร์พาร์ค หนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC เสริมความรู้ด้าน Digital Transformation สร้าง Thailand 4.0
ซอฟต์แวร์พาร์ค หนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC เสริมความรู้ด้าน Digital Transformation สร้าง Thailand 4.0
7 ธ.ค. 2563
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ร่วมกับ True Corporation Public Company Limited บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที เรส จำกัด และศูนย์วิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (DAIRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Digital Tranformation for Industry : กุญแจสู่ความสำเร็จในการก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยี” เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง สู่การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สวทช. เป็นประธาน และ คุณสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี รวมถึงผู้ประกอบการจากหลากหลายอุตสาหกรรม ในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 160 ราย เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล ผู้อำนวยการซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. กล่าวว่า ซอฟต์แวร์พาร์คเป็นองค์กรภายใต้ สวทช. ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาธุรกิจและกำลังคนของประเทศให้รองรับอุตสาหกรรมใหม่ คือ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งมีภารกิจ คือ การสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของตนเอง โดยงานในวันนี้มีกุญแจสำคัญคือเรื่องของ Digital transformation หรือการที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้กับทุกภาคส่วนของธุรกิจ ซึ่งการทำให้สำเร็จนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของ “คน” ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้เกิด Digital transformation โดยส่วนนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญที่ซอฟต์แวร์ปาร์คได้รับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ให้ช่วยพัฒนากำลังคนที่สามารถสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Thailand 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีทางด้าน Automation Robotic และระบบอัจริยะ เข้ามาสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะภาคการผลิตในการ transform สู่อุตสาหกรรมใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนที่เป็นพันธมิตรจากหลากหลายองค์กรที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจและต้องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับธุรกิจของตนเอง

“ดิฉันหวังว่าความรู้และประสบการณ์ที่ทางเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญมีในวันนี้ จะมีส่วนช่วยในการแบ่งปันให้ทุกท่านมาช่วยกัน transform ประเทศเข้าสู่ไทยแลนด์ยุคใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มรายได้ ลดต้นทุนและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการแข่งขันให้กับประเทศไทย” ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล ผู้อำนวยการซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. กล่าว

คุณสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ สวทช.และบริษัทพันธมิตร รวมถึงสถาบัน ICTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จัดงานในครั้งนี้และมีผู้ประกอบการให้ความสนใจจำนวนมาก ซึ่งทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีถือเป็นแกนกลางระหว่างผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และในวันนี้ก็ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลมาส่งต่อสู่สมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบการทั้งรายเล็ก กลาง และ ใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะมีกิจกรรมดี ๆ ที่เป็นประโยชน์เช่นนี้มากยิ่งขึ้น

งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณภูวดล สุวรรณธารา ผู้อำนวยการสถาบัน ICTI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการแบ่งปันความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งเสริมธุรกิจ เพื่อกระตุ้นยอดขายและลดต้นทุน อีกทั้งยังมีการให้ความรู้เรื่องของ เทคโนโลยี 5G โดย คุณศิริชัย วิวัฒน์สกุลเจริญ Associate Director จาก True Corporation Public Company Limited ที่มาร่วมเล่าถึงประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G เช่น การใช้เทคโนโลยี 5G กับเทคโนโลยี AR (Augmented reality) หรือการนำวัตถุเสมือนมาใช้กับโลกแห่งความเป็นจริง ด้วยการใช้ระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ และ VR (Virtual Reality) หรือ การจำลองโลกเสมือนแยกออกจากโลกแห่งความเป็นจริง เพื่อใช้ในการฝึกถอดประกอบ ชิ้นส่วนเครื่องจักรรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยลดต้นทุนทางด้านอุปกรณ์ หรือการอบรมดับเพลิง ซึ่งลดความอันตรายจากการใช้ไฟจริงได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีในส่วนของการให้ความรู้ในการนำเทคโนโลยี Cloud Computing มาช่วยยกระดับอุตสาหกรรม ซึ่งมี คุณปิยเรศ แซ่หลี ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร โดย Cloud Computing สามารใช้สร้าง Smart Farmer โดยเกษตรกรสามารถตรวจเช็ครวมถึงดึงข้อมูลต่างๆ มาใช้ได้อย่างง่ายผ่านระบบดิจิทัล หรือเทคโนโลยี Facial recognition ระบบการรู้จำใบหน้าที่ช่วยเรื่องของการลงเวลาเข้างาน ที่สามารถลดจำนวนบุคลากรที่ต้องทำงานด้านเอกสารในส่วนนี้ได้

นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของ การกำหนดเป้าหมายขององค์กรเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม หรือ Digital Transformation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอุตสาหกรรมด้านกระบวนการการผลิต คลังสินค้า การควบคุมและประกันคุณภาพ เครื่องจักรและเทคโนโลยี และบุคคลากร โดย คุณสรวิชญ์ นาคกล่อม ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (DAIRC) มจพ. และการพลิกโฉมองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลโดยใช้ Robotics & IoT เพื่อให้ธุรกิจปรับตัวในยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิพัทธ์ รัศมีโกเมน General Manager บริษัท พีทีที เรส จำกัด และคุณสุปรีดา จิรวงศ์ศรี ผู้เชี่ยวชาญ Digital Transformation จาก ABeam Consulting (Thailand) Ltd. มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้

อีกทั้งภายในงานยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานพันธมิตร เช่น True Corporation Public Company Limited บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์วิจัยเฉพาะทางเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (DAIRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) บริษัท พีทีที เรส จำกัด ที่ร่วมกับบริษัทพาร์ทเนอร์ อย่าง บริษัท ซาโต้ ออโต้-ไอดี (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารกรุงไทย SSP Platform Co.,Ltd บริษัท ซอฟท์โปรดัคท์ จำกัด ที่นำตัวอย่างเทคโนโลยีและสิทธิประโยชน์ดี ๆ เช่น การทดลอง VR Training การให้สินเชื่อสำหรับ SME หรือ ทุนสนับสนุน สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย

แชร์หน้านี้: