หน้าแรก เมืองนวัตกรรมอาหาร – มก. เปิดตัว “ฟู้ดอินโนโพลิส แอด เกษตรศาสตร์”พร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ​ เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในตลาดโลก
เมืองนวัตกรรมอาหาร – มก. เปิดตัว “ฟู้ดอินโนโพลิส แอด เกษตรศาสตร์”พร้อมให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ​ เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในตลาดโลก
8 เม.ย. 2564
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

8 เมษายน 2564 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงานเปิดตัวเมืองนวัตกรรมอาหารอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ FoodInnopolis @ Kasetsart เป็นปฐมฤกษ์ โดยมี รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร เป็นประธานในพิธีเปิด

พร้อมด้วย รศ. ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ม.เกษตรศาสตร์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมเปิดงาน และมีผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร เครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร คณะกรรมการบริหารโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ และนักวิจัย เข้าร่วมงาน

ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. เปิดเผยว่า เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ ฟู้ดอินโนโปลิส แอด เกษตรศาสตร์ (FoodInnopolis @ Kasetsart) เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สวทช. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขยายพื้นที่ดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหารไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562) โดยเป็นโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลักในด้านอาหาร 5 หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะประมง คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) และ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ในรูปแบบศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop service) เชื่อมโยงความเชี่ยวชาญของนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

“อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญมากสำหรับประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 รายได้ของประเทศจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอื่นๆ หายไป แต่อุตสาหกรรมอาหารยังคงมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสนับสนุนให้เกิดเมืองนวัตกรรมอาหารขึ้นตามภูมิภาคอื่นๆ เพราะอุตสาหกรรมอาหารกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการอาหารและผู้สนใจสามารถเข้าถึงนวัตกรรมได้ง่ายขึ้น”

รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ ประธานในพิธีเปิดเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมภาคเกษตรและอาหารช่วยหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของประเทศมายาวนาน จากสภาวะการแข่งขันของตลาดโลกในปัจจุบัน แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคจะตอบรับสินค้านวัตกรรมมากกว่าสินค้าในรูปแบบเดิม ไม่เว้นแม้แต่สินค้าและผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรและอาหาร ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัวและพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป การเปิดตัวเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันนี้ จึงเป็นก้าวที่สำคัญ โดยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ​ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานพันธมิตร จะให้บริการช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในด้านการให้บริการเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการวิเคราะห์ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พื้นที่ทดลองการผลิต โรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารกึ่งอุตสาหกรรม พื้นที่สำหรับภาคเอกชนเพื่อการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอาหารของคณาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักร จะถูกถ่ายทอดและต่อยอดให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ในรูปแบบของ ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop service) ซึ่งนับว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

รศ. ดร. อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (FoodInnopolis @ Kasetsart)​ กล่าวว่า ที่ผ่านได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และเทคนิคเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านต่างๆ แก่ผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง โดยพันธกิจหลักคือการให้บริการอย่างครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop​Service)​ และสร้างระบบนิเวศวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารที่มีความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งพัฒนากำลังคนและการให้บริการภาคเอกชนที่มีศักยภาพ โดยการให้บริการของเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเน้นในด้านเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปอาหารแบบใหม่ ส่วนผสมอาหารเชิงฟังก์ชันและอาหารฟังก์ชัน และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารอย่างยั่งยืน

โดยใช้ทรัพยากรพื้นฐานของมหาวิทยาลัยฯ​ และการบูรณาการความร่วมมือจากนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของมหาวิทยาลัยฯ เครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหารในประเทศและนานาชาติ นอกจากนี้ยังให้บริการวิเคราะห์ทดสอบอาหารและความปลอดภัยอาหารด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมกับส่งเสริมความเข้มแข็งทางด้านธุรกิจ แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การวิเคราะห์ตลาด การเชื่อมโยงกับแหล่งทุน การให้คำปรึกษาด้านสิทธิบัตรและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร เป็นต้น

8 เม.ย. 2564
0
แชร์หน้านี้: