หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ การจัดการความรู้ (KM) เสาหลักของการจัดการความรู้ ของ K.Wiig
เสาหลักของการจัดการความรู้ ของ K.Wiig
19 ก.ย. 2557
0
การจัดการความรู้ (KM)

K.Wiig ได้แบ่งองค์ประกอบ เป็น 3 กลุ่มเรียกว่า เสาหลักของการจัดการความรู้ (Pillar of Knowledge Management) โดยแต่ละเสาจะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อทำให้วงจรความรู้ครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย การสร้าง (Create) การนำเสนอ (Manifest) การใช้ (Use) และการถ่ายทอด (Transfer)

เสาหลักที่ 1

  • สำรวจและแบ่งประเภทของความรู้
  • วิเคราะห์ความรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • เรียบเรียงและนำเสนอความรู้

เสาหลักที่ 2

  • ประเมินค่าของความรู้และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เสาหลักที่ 3

  • สังเคราะห์กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้
  • ใช้จัดการและควบคุมความรู้
  • เผยแพร่และทำให้นำความรู้ไปใช้ได้ง่าย

บรรณานุกรม

บุญดี บุญญากิจ, นงลักษณ์ ประสพสุขโชคชัย, ดิสพงศ์ พรชนกนาถ, และปรียววรณ กรรมล้วน.  (2548).  การจัดการความรู้…จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

แชร์หน้านี้: