หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ เอกสารเผยแพร่ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของ สวทช.
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของ สวทช.
7 ก.พ. 2555
0
เอกสารเผยแพร่
nstda-intellectual-property-guideline

 

เอกสารแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA’s Intellectual Property Guideline) ซึ่ง จัดทำขึ้นโดยสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (Technology Licensing Office – TLO) เพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาแก่พนักงานและพนักงานโครงการ สวทช. รวมทั้งรวบรวมนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผลงานวิจัยที่มีการระบุไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และประกาศต่างๆ ของ สวทช. ซึ่งจะส่งผลให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความรู้และเข้าใจ ในทิศทางที่สอดคล้องกับภารกิจของ สวทช. และมีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุน การนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณะที่จะยัง ประโยชน์ สูงสุดต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศในที่สุด 

ดาวน์โหลดเอกสาร: PDF format [2.36MB] :: ePub format [1.32MB]

จัดทำโดย
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ศจ.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
พิมพ์ครั้งที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2555

7 ก.พ. 2555
0
แชร์หน้านี้: