หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ การจัดการความรู้ (KM) กระบวนการของการจัดการความรู้
กระบวนการของการจัดการความรู้
16 ก.ย. 2557
0
การจัดการความรู้ (KM)

ขอขอบเขตของการจัดการความรู้มีความกว้างขวางและซับซ้อนครอบคลุมถึงศาสตร์ต่างๆ จำนวนมาก ได้แก่ การบริหารจัดการ การปฏิบัติและหลักปรัชญา เทคโนโลยี กลยุทธ์ และลักษณะพฤติกรรมของมนุษย์ ทั้งนี้โดยมีแกนหลักที่สำคัญคือ “กระบวนการของการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)” ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการหลักๆ ที่สำคัญ คือ

  1. การจัดหาความรู้ (Knowledge Acquisition)
  2. การจัดเก็บและค้นคืนความรู้ (Knowledge Storage and Retrieval)
  3. การใช้ความรู้ (Knowledge Usage/Utilization)
  4. การเคลื่อนย้าย/กระจายการ/การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Transfer/Distribution/Sharing)
  5. การสร้างความรู้ใหม่ (New Knowledge Creation) เป็นวัฏจักรที่สืบเนื่องกัน

(Sveiby, 2003; Wiig, 2003; Kucza, 2001; Probst & Others, 2000; Trapp, 1999; Marquardt, 1996)


แหล่งที่มา : พรธิดา วิเชียรปัญญา. การจัดการความรู้ : พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ “การจัดการความรู้สำคัญและจำเป็นอย่างไรสำหรับสังคมแห่งความรู้และองค์การยุคใหม่”. กรุงเทพมหานคร : ธรรกมลการพิมพ์, 2547.

แชร์หน้านี้: