หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ การจัดการความรู้ (KM) ช่องว่างของความรู้ (Knowledge Gaps)
ช่องว่างของความรู้ (Knowledge Gaps)
16 ก.ย. 2557
0
การจัดการความรู้ (KM)

Davenport and Prusak (1988) กล่าวว่า “ความรู้ หมายถึง ส่วนผสมของกรอบประสบการณ์ คุณค่า สารสนเทศ ที่เป็นสภาพแวดล้อมและกรอบการทำงานสำหรับการประเมินและรวมกันของประสบการณ์และสารสนเทศใหม่”

Srinivas กล่าวว่า “ช่องว่างของความรู้ (Knowledge Gaps) โดยสรุปว่า ช่องว่าของความรู้ที่แสดงให้เห็นถึง “ตนเองไม่มีความรู้” เป็นหนทางหนึ่งขององค์การในการพัฒนาบุคคล โดยใช้กระบวนการของการจัดการความรู้เพื่อลดช่องว่างและเติมเต็มความรู้ให้กับบุคลากรเหล่านั้น

ภาพช่องว่างความรู้ของ Srinivas

gb-km

แหล่งที่มา : พรธิดา วิเชียรปัญญา. การจัดการความรู้ : พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ “แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้”. กรุงเทพมหานคร : ธรรกมลการพิมพ์, 2547.

แชร์หน้านี้: