หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ การจัดการความรู้ (KM) วงจรการจัดการความรู้ (วงจร KM) ของบริษัท Xerox Corporation
วงจรการจัดการความรู้ (วงจร KM) ของบริษัท Xerox Corporation
19 ก.ย. 2557
0
การจัดการความรู้ (KM)

วงจรการจัดการความรู้ (วงจร KM) ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆ ทั้ง 6 ได้แก่

 1. การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม (Transition and Behavior Management)
  – ผู้บริหารระดับสูงจะต้องให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่รวมถึงมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
  – จัดตั้งทีมงานเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการวางแผนและจัดกิจกรรมต่างๆ
  – กำหนดว่าอะไรคือปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Critical Success Factors) ของการจัดการความรู้ และต้องมั่นใจได้ว่าปัจจัยเหล่านี้มีอยู่หรือสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ภายในองค์กร
  – ผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นแบบอย่างที่ดี (Role model) ในการแลกเปลี่ยนและจัดการความรู้
  – สร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถลองผิดลองถูกได้และเปิดกว้างให้มีการทดลองนำเอาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาปฏิบัติ
 2. การสื่อสาร (Communication)
  – เนื้อหาของเรื่องที่ต้องการจะสื่อสาร
  – กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสาร
  – ช่องทางในการสื่อสาร
 3. กระบวนการและเครื่องมือ (Process and Tools)
  – ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Practice; COP)
  – การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) และการยืมตัวบุคคลมาช่วยงาน (Secondment)
  – เวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knoeledge Forum)
 4. การฝึกอบรมและการเรียนรู้ (Training and Learning)
 5. การวัดผล (Measurements)
 6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล (Recognition and Rewards)

บรรณานุกรม

บุญดี บุญญากิจ, นงลักษณ์ ประสพสุขโชคชัย, ดิสพงศ์ พรชนกนาถ, และปรียววรณ กรรมล้วน.  (2548).  การจัดการความรู้…จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

แชร์หน้านี้: