หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ การจัดการความรู้ (KM) กรอบความคิด Arthur Anderson และ APQC
กรอบความคิด Arthur Anderson และ APQC
19 ก.ย. 2557
0
การจัดการความรู้ (KM)

Arthur Anderson และ American Productivity & Quality Center (APQC) ได้นำเสนอกรอบความคิดที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 อย่าง ซึ่งได้แก่ องค์ความรู้ขององค์กร กระบวนการจัดการความรู้และปัจจัยที่ทำให้องค์กรจัดการความรู้ได้สำเร็จ

องค์ประกอบมี ดังนี้

 1. องค์ประกอบความรู้ขององค์กร
 2. กระบวนการจัดการความรู้
  แบ่งปัน > สร้าง > กำหนด > รวบรวม > ปรับแต่ง > เรียบเรียง > นำมาใช้ > แบ่งปัน
 3. ปัจจัยที่ทำให้จัดการความรู้ได้
  – ภาวะผู้นำ
  – วัฒนธรรมองค์กร
  – เทคโนโลยี
  – การวัดผล

บรรณานุกรม : บุญดี บุญญากิจ, นงลักษณ์ ประสพสุขโชคชัย, ดิสพงศ์ พรชนกนาถ, และปรียววรณ กรรมล้วน.  (2548).  การจัดการความรู้…จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ.  กรุงเทพฯ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.

แชร์หน้านี้: