หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ การจัดการความรู้ (KM) กลุ่มวิชาของวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาของวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 ก.ค. 2562
0
การจัดการความรู้ (KM)

กลุ่มวิชาของวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ได้แก่ (1) สาขาคณิตศาสตร์  (2) สาขาเคมี  (3) สาขาชีววิทยา  (4) สาขาฟิสิกส์  (5) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ  (6) สาขาระบบโลกศาสตร์  (7) สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  (8) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  (9) สาขาพฤกษศาสตร์  (10) สาขาสัตววิทยา  (11) สาขาพันธุศาสตร์  (12) สาขาดาราศาสตร์  (13) สาขาสถิติศาสตร์  (14) สาขาชีวเคมี  (15) สาขาจุลชีววิทยา  (16) สาขาชีววิทยาระดับโมเลกุล  (17) สาขาธรณีวิทยา  (18) สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  (19) สาขาวาริชศาสตร์  (20) สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ (1) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  (2) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  (3) สาขาชีวเคมีทางการแพทย์  (4) สาขานิติวิทยาศาสตร์  (5) สาขาปรสิตวิทยา  (6) สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน  (7) สาขาสรีรวิทยา  (8) สาขาพิษวิทยา  (9) สาขากายวิภาคศาสตร์  (10) สาขาพยาธิวิทยา  (11) สาขารังสีวิทยา  (12) สาขาสาธารณสุขศาสตร์  (13) สาขาการระบาดวิทยา  (14) สาขาโภชนศาสตร์  (15) สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อน  (16) สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง  (17) สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม  (18) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ได้แก่ (1) สาขาเกษตรศาสตร์  (2) สาขาปฐพีวิทยา  (3) สาขาพืชศาสตร์  (4) สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (5) สาขากีฏวิทยาทางการเกษตร  (6) สาขาสัตวบาลและสัตวศาสตร์  (7) สาขาประมง  (8) สาขาวนศาสตร์  (9) สาขาโรคพืชวิทยา  (10) สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. กลุ่มวิชาสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ (1) สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร  (2) สาขาอุตสาหกรรมเคมี  (3) สาขาอิเล็กทรอนิกส์  (4) สาขาภูมิสารสนเทศ  (5) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  (6) สาขาเทคโนโลยีพลังงาน  (7) สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  (8) สาขาเทคโนโลยีการสื่อสาร  (9) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (10) สาขาเทคโนโลยีวัสดุ  (11) สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์  (12) สาขาเทคโนโลยีการจัดการ  (13) สาขานาโนเทคโนโลยี  (14) สาขาเทคโนโลยีอุณหภาพ  (15) สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง  (16) สาขาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์  (17) สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่มา:

  1. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง  การกําหนดกลุ่มวิชาของวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2558
  2. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง  การกำหนดกลุ่มวิชาของวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบบัที่  2) พ.ศ. 2562
แชร์หน้านี้: