หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ เอกสารเผยแพร่ หนังสือ 20 ปี ความสัมพันธ์ Thai-CERN
หนังสือ 20 ปี ความสัมพันธ์ Thai-CERN
28 มี.ค. 2564
0
เอกสารเผยแพร่

20 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น

หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 65 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2563 เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงนำนักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเข้าสู่วงการฟิสิกส์อนุภาคระดับโลก “โครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” และฉลองโอกาสครบรอบ 20 ปี ของความสัมพันธ์ไทย – เซิร์น โดยหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 4 ภาคคือ ภาคหนึ่ง : ความสัมพันธ์ไทย – เซิร์น ภายใต้พระมหากรุณาธิคุณ ภาคสอง : เซิร์นคืออะไร ภาคสาม : ต่อยอดความสัมพันธ์ไทย – เซิร์น และบทส่งท้าย

ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ด้านวิศวกรรมศาสตร์ของฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค รวมถึงการสร้างโอกาสให้ทั้งนักเรียนมัธยมศึกษา ครู อาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งนักวิจัยได้มีโอกาสร่วมปฏิบัติงาน เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในองค์กรระดับโลก ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกิดจาการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการวิจัยภายในประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมและได้รับการยอมรับในระดับสากล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะทำงานติดตามโครงการฯ อย่างใกล้ชิด และทรงมอบหมายให้เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์) ทำหน้าที่ประสานงานกับเซิร์นและหน่วยงานฝ่ายไทยสนองพระราชดำริอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ รวมทั้งการถวายรายงานในการประชุมประจำปีของคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทุกครั้ง นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย ซึ่งหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศให้การยกย่องในพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงงานมิใช่เพื่อพระองค์เอง หากเพื่อประโยชน์ของทั้งคนไทยและมนุษยชาติอย่างแท้จริง

Website : https://www.princess-it.org/th/infocern.html

 Download e-Book 

แชร์หน้านี้: