รายงานของผู้ควบคุม หรือผู้ตรวจสอบภายใน

ข้อ 1 (7) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
ข้อ 6 (2) รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี 2561

1. รายงานผลการสอบทานงบการเงินศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม ปี 2560

2. รายงานผลการสอบทานงบการเงินศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม ปี 2560

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี 2560

1. รายงานผลการตรวจสอบหน่วยวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของวัสดุ

2. รายงานผลการตรวจสอบหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร

3. รายงานผลการตรวจสอบหน่วยวิจัยวัสดุนาโนและวิศวกรรมระบบนาโน

4. รายงานผลตรวจสอบ หน่วยวิจัยเครือข่ายเทคโนโลยีไร้สายและความมั่นคง

5. รายงานผลการตรวจสอบ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

6. รายงานผลการสอบทานงบการเงินปี 2559

7. รายงานผลการตรวจสอบฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

8. รายงานผลการตรวจสอบฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการข้อมูล

9. รายงานสอบทานบริหารความเสี่ยง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ info@nstda.or.th