แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ
สำนักงานกลาง
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี และสถาบันการจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร

กลับไปหน้าข่าวจัดซื้อจัดจ้าง