ประกาศขายทอดตลาด
ประกาศ สวทช. เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  1. ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 4 รายการ
  2. ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 291 รายการ
  3. ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 1,669 รายการ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
  1. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 20 รายการ ของ หน่วยปฏิบัติการนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการเกษตรแบบแม่นยำ
  2. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 38 รายการ ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง
  3. ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 230 รายการ ของ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
  1. ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 138 รายการ
สำนักงานกลาง
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี และสถาบันการจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร

กลับไปหน้าข่าวจัดซื้อจัดจ้าง