ประกาศขายทอดตลาด
ประกาศ สวทช. เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานกลาง
ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี และสถาบันการจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร

กลับไปหน้าข่าวจัดซื้อจัดจ้าง