หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร ทำเนียบผู้บริหาร ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล
ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ
02 564 6500 ต่อ 75004
sumittra.cha@entec.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
สาขาวัสดุศาสตร์ จาก Imperial College of Science, Technology and Medicine, สหราชอาณาจักร
ปริญญาตรี
สาขาวัสดุศาสตร์ จาก Imperial College of Science, Technology and Medicine, สหราชอาณาจักร
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ
ปี 2563-2565
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ
ปี 2553-2563
ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวัสดุสำหรับพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ