หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร ทำเนียบผู้บริหาร ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์
ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา
02 564 7000 ต่อ 71591
somboon.sah@nstda.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Macromolecular Science and Engineering) Case Western Reserve University
ปริญญาโท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Macromolecular Science) Case Western Reserve University
ปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
ปี 2566 - ปัจจุบัน
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา
ปี 2566
(รักษาการ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ด้านเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ปี 2565 - 2566
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคุณภาพของประเทศ
ปี 2556-ปัจจุบัน
นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ปี 2559-2563
หัวหน้าห้องปฏิบัติการฟิสิกส์โพลิเมอร์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ปี 2561
บรรณาธิการหนังสือ คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม” (Computer-Aided Engineering: CAE) , ISBN 978-616-12-0600-0
ปี 2559-2560
บรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีวัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ปี 2550-2558
นักวิจัย 2 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ปี 2545-2550
นักวิจัย 1 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ