หน้าแรก เกี่ยวกับ สวทช. โครงสร้างการบริหาร ทำเนียบผู้บริหาร ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
02 564 6900 ต่อ 2233
chai.wutiwiwatchai@nectec.or.th
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จาก Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี 2561- ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ