หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม รับสมัครข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย: ด้านสิ่งแวดล้อม
รับสมัครข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย: ด้านสิ่งแวดล้อม
26 ต.ค. 2564
0

โครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม
(Research and Invention for Thai Innovation List Gap Fund)ประจำปีงบประมาณ 2564

หรือโครงการ RGF5

⏰⏰ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นี้ ⏰⏰!!!

ตามที่ สวทช. ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง โครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย : ด้านสิ่งแวดล้อม

ขอเรียนเชิญนักวิจัยที่มีความร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชน ซึ่งมีความสนใจขอรับการถ่ายทอดงานวิจัย หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของรัฐ ในช่วงการวิจัยต่อยอดผลงานที่มีต้นแบบระดับภาคสนาม (Field Prototype) หรือมีความพร้อมสำหรับการขยายผลไปสู่ผลิตภัณฑ์/บริการในระดับอุตสาหกรรม
ร่วมส่งข้อเสนอโครงการ เพื่อรับทุนสนับสนุนสูงสุด 2 ล้านบาท
โดยมุ่งเน้นกลุ่ม BCG (Bio /Circular /green)
1.โครงการที่เกี่ยวข้องกับการต้านภัยแล้ง
2.โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

เริ่มรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ก่อนเวลา 17.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 71687, 71386, 71389 หรือ Email: rgf@nstda.or.th
อ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nstda.or.th/home/services_post/research-gap-fund-2021/

แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม รับสมัครข้อเสนอโครงการเร่งการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่บัญชีนวัตกรรมไทย: ด้านสิ่งแวดล้อม
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ