สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ
ลักษณะของรูปแบบการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ การจัดโครงสร้างภายใน รวมถึงการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญาประเภทต่าง ๆ
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้เบื้องต้นที่ครอบคลุมในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ การจัดตั้งองค์กรธุรกิจตามกฎหมาย ตลอดจนการรู้และรักษาสิทธิและทรัพย์สินของธุรกิจของตนเองได้
1. การจัดตั้งองค์กรธุรกิจที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
2. การดำเนินธุรกิจ
3. การจัดการทรัพย์สินของกิจการเนื้อหาบทความ