รู้จัก BIC

ความเป็นมา

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. (เดิมอยู่ภายใต้ Software Park Thailand และ Thailand Science Park และปัจจุบันควบ รวมเป็นหน่วยงานเดียว) เป็นหน่วยงานรัฐภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบ การด้านเทคโนโลยี ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงยั่งยืน โดยมุ่งเน้นที่ผู้เริ่มต้นธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของตนเอง เช่น Software, Material, Machinery, Medical, Agricutural,Electronics, Energy ฯลฯ เพื่อสร้างรายได้ เกิดการจ้างงานและการลงทุนให้กับประเทศ