โครงการ

คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

๑ ผู้ประกอบการเทคโนโลยีเดิมที่เกี่ยวข้องกับไบโอเทคโนโลยี ต้องการขยายธุรกิจใหม่ หรือ ผู้ประกอบการเทคโนโลยีอื่นๆ ที่สนใจดำเนินธุรกิจนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับไบโอเทคโนโลยี

๒ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทย โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51

ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลตามข้างต้น สามารถยื่นคำขอรับการสนับสนุนในนามบุคคลธรรมดาก่อน แล้วจึงจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในภายหลัง ก่อนวันลงนามสัญญารับการสนับสนุนได้

๓ เป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ที่มีเงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท

๔ มีแผนการตลาด การเงินที่ชัดเจน และมีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการให้การสนับสนุน

๕ ไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในโครงการเดียวกันระหว่างยื่นข้อเสนอโครงการจนถึงพิจารณาโครงการ เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกับค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุน

๖ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาในคดีแพ่ง หรือผู้ต้องโทษในคดีอาญาอันอาจมีผลต่อความสามารถในการดำเนินงานให้สำเร็จตามข้อผูกพันของโครงการ

หากภายหลังปรากฎเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับโครงการว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ระยะเวลาการร่วมโครงการ สิงหาคม 2561 ถึง เมษายน 2562