โครงการ
    • main banner

      

    • หน้าหลัก
    • เกี่ยวกับโครงการ
    • รายละเอียดการสมัคร
    • ประกาศผล
    • ติดต่อเรา
    • ก้าวสู่ปีที่ 7 ของความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร ภาครัฐและเอกชน

     ร่วมผนึกกำลังส่งเสริมนักคิด นักพัฒนา นำแนวคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี ผลักดันสู่การเป็น “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

    • "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)" ) ด้วยประสบการณ์และความชำนาญ ในการบ่มเพาะความรู้อย่างครบเครื่องในเชิงธุรกิจ โดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ที่ได้สร้างเสริมผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ทั้งด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี มากว่า 16 ปี การันตีได้ถึงความพร้อมในการเติมเต็มคุณภาพ ในทุกขั้นตอนของโครงการฯ ทั้งการอบรมทุกเรื่องในเชิงธุรกิจ การให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงการส่งเสริมและเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาด และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อเกิดธุรกิจได้จริงในท้ายที่สุด
    • "กลุ่มบริษัทสามารถ" ผู้จัดโครงการ Samart Innovation Award มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2003 โดยมุ่งเน้นพัฒนาเติมเต็มความสามารถ ประสบการณ์ สู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้และสร้างอาชีพ จนเป็นที่รู้จักในวงกว้างของกลุ่มนักพัฒนารุ่นใหม่ ทั้งนักศึกษาและผู้ประกอบการธุรกิจ และในการก้าวสู่ปีที่ 16 ในปี 2018 ก็ยังคงมุ่ง “สร้างบุคลากรคุณภาพ..ความเป็นมืออาชีพ..ส่งเสริมธุรกิจที่ชัดเจนให้เป็นจริง” ทั้งการร่วมพัฒนาทักษะ ความรู้ ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง และการเปิดประสบการณ์ในการดูงานด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ต่างประเทศ พร้อมทั้งมอบรางวัล "สุดยอดนักคิดนักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ" หรือ Samart Innovation Awards 2018 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ แก่นักพัฒนารุ่นต่อไป
    • จุดเด่นโครงการ

    • Be Faster ติดสปีดให้แรง แซงทุกปลาใหญ่
     • โอกาสในการเป็นสุดยอด Young Technopreneur คว้าเงินรางวัลสูงสุด 200,000 บาท
     • โอกาสในการรับทุนพัฒนาผลงาน ทุนละ 30,000 บาท
     • โอกาสในการเปิดประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในต่างประเทศ
    • Be Stronger ติดอาวุธให้ครบ พร้อมรบทุกการแข่งขัน
     • อบรมด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับ StartUp
     • ลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกิจกรรม Idea to Market BootCamp
     • เรียนรู้เทคนิคและคำแนะนำดีๆ จากที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง ทั้งด้านการตลาด, ด้านธุรกิจ, และเทคโนโลยี
    • More Power สร้างเครือข่าย ต่อยอดความสำเร็จ
     • เป็นโครงการเดียวที่ภาครัฐและเอกชน จับมือผสานความแข็งแกร่ง เพื่อร่วมกันในการสร้างโอกาสทางธุรกิจตัวจริงอย่างเต็มรูปแบบ
     • โอกาสในการนำเสนอผลงานต่อนักลงทุน
     • โอกาสในการทำธุรกิจร่วมกับ "กลุ่มบริษัทสามารถ"
    • วัตถุประสงค์โครงการ

    • เพื่อสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ โดยการต่อยอดความคิดให้กับผลงานที่มีความพร้อม มีแนวทางความเป็นไปได้ทางการตลาด เพื่อผลักดันสู่ธุรกิจที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรม
    • เพื่อเฟ้นหา “สุดยอดนักคิด นักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ” เข้ารับรางวัล Samart Innovation Award 2018
    • กลุ่มเป้าหมาย

    • โอกาสเปิดกว้าง สำหรับ ...
     • คนรุ่นใหม่ อายุ 20-35 ปี
     • ไม่จำกัดระดับการศึกษา
     • จำนวนสมาชิก 1 ทีม ไม่เกิน 4 คน
    • คุณสมบัติที่ต้องมี ...
     • มีความพร้อม ทั้งไอเดียสร้างสรรค์ และแนวทางความเป็นไปได้เชิงธุรกิจ สอดคล้องกับทิศทางการตลาด และลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
     • มีความมุ่งมั่น ที่จะต่อยอดไป เป็นเจ้าของธุรกิจเทคโนโลยี
    • หัวข้อการประกวด

     เน้นการนำเทคโนโลยีมาช่วยเหลือเศรษฐกิจ ชุมชน และมีแผนธุรกิจที่สามารถขยายสู่สากลได้ โดยแบ่งหัวข้อการประกวดเป็น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ของภาครัฐด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ดังนี้

    • อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร เช่น ระบบการผลิตอาหารอัตโนมัติ บรรจุภัณฑ์ ชั้นสูง การประเมินคุณค่าทางโภชนาการ อาหารที่ทำหน้าที่พิเศษ ที่มีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค
    • อุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงาน ผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด เช่น เชื้อเพลิงชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงานจากไฮโดรเจน พลังงานลม พลังงานอาทิตย์
    • อุตสาหกรรมฐานเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น รีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ (พันธุ์วิศวกรรม) และวิศวกรรมโปรตีน
    • อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข เช่น การวินิจฉัยโรคระดับโมเลกุล การวินิจฉัยโรคทางภูมิคุ้มกันวิทยา เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
    • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น การท่องเที่ยวและบริการเชิงนิเวศน์ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
    • อุตสาหกรรมวัสดุก้าวหน้า เช่น เซรามิกส์ขั้นสูง พอลิเมอร์ขั้นสูง เทคโนโลยีนาโน
    • อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับ เช่น สิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ สิ่งทอเฉพาะทาง ซอฟต์แวร์ออกแบบลายผ้า การออกแบบ แปรรูปอัญมณี และเครื่องประดับ
    • อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน เช่น วัสดุชั้นสูงสำหรับยานยนต์ เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบและผลิตยานยนต์ ยานยนต์ใช้พลังงานทดแทน
    • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และบริการสารสนเทศ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ วิศวกรรมดิจิทัล รวมไปถึงคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการออกแบบงานวิศกรรมการผลิตและการจำลอง เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว
    • อุตสาหกรรมฐานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม หรืออุตสาหกรรมใหม่ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน และบริการด้านการวิจัยและพัฒนา
    •  

     สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ

     สิทธิประโยชน์
     (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด)

     Coworking Space...

     พื้นที่นั่งทำงาน ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 5 ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ รวมเวลา 1 ปี

     Business Matching...

     โอกาสในการออกบูธงานนิทรรศการต่างๆ การจับคู่ธุรกิจ และการประสานแหล่งเงินทุน

     Mentors..

     ได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงในด้านต่างๆ อาทิ การตลาด การเงิน กฏหมาย

     รางวัล
     (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด)

     รางวัล ... สุดยอดนักคิดนักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ Samart Innovation Award 2018

    • รางวัลชนะเลิศ                 มูลค่า 200,000 บาท
    • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มูลค่า 100,000 บาท
    • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มูลค่า 50,000 บาท
    • Media Award                 มูลค่า 10,000 บาท
    • ทุนพัฒนาผลงาน

     ทุนพัฒนาผลงาน ทุนละ 30,000 บาท
     (สำหรับผลงานที่มีคะแนนสูงสุด ลำดับที่ 4-20 ในรอบสุดท้าย)

     เปิดโลกประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ...

     ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ต่างประเทศสำหรับผลงานที่รางวัลที่ 1-3 (ทีมละ 2 คน)

      

      

     ติดต่อเรา

     ฝ่ายสื่อสารองค์กร
     บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
     โทรศัพท์: 02-502-6522
     Email : samart.sia@gmail.com

     ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
     โทรศัพท์: 02-583-9992 ต่อ 1508, 1510
     Email : nstda.tkn@gmail.com
     Website : http://www.nstda.or.th/bic/

     ©2018 Samart Corporation Plc. All rights reserved