หลักสูตร กฎหมายสำหรับการประกอบธุรกิจและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (LEGAL & IP FOR NEW BUSINESS)


สิ่งที่จะได้เรียนรู้จากหลักสูตรนี้คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ ลักษณะของรูปแบบการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ การจัดโครงสร้างภายใน รวมถึงการจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญาประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้เบื้องต้นที่ครอบคลุมในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ การจัดตั้งองค์กรธุรกิจตามกฎหมาย ตลอดจนการรู้และรักษาสิทธิและทรัพย์สินของธุรกิจของตนเองได้ 1. การจัดตั้งองค์กรธุรกิจที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ 2. การดำเนินธุรกิจ 3. การจัดการทรัพย์สินของกิจการเนื้อหาบทความ

ตุลาคม 10, 2561

หลักสูตร การตลาด (MARKETING FOR NEW BUSINESS)


ขั้นตอนในการทำ marketing นั้นแบ่งเป็นแต่ละ phase อย่างไร โดยทั่วไปการตลาดนั้นแบ่งเป็น 4 Phase หลักๆ เริ่มต้นจาก Phase ที่ 1 คือ เรื่องของ Awareness การสร้าง Awareness ให้คนรู้จักธุรกิจหรือสินค้าของเรามาที่สุดในช่วงแรกนั้นควรคำนึงถึงปัจจัยสำคัญอะไรบ้าง และแนวทางที่ควรเรียนรู้จาก study case และผู้มีประสบการณ์ในวงการ Phase ที่ 2 คือ เรื่องของ Evaluate การประเมินเพื่อตัดสินใจซื้อในมุมของผู้บริโภคนั้น ควรมีปัจจัยอะไรเพื่อสร้างนำ้หนักและแรงจูงใจในการประเมินว่าควรเลือกใช้บริการหรือเลือกซื้อสินค้าที่นำเสนอจากแบรนด์ต่างๆอย่างไร ความเป็นไปได้ที่จะชักจูงกลุ่มผู้บริโภคนั้นมีอะไรบ้างที่สำคัญในอันดับต้...

ตุลาคม 10, 2561

หลักสูตร การเงินสำหรับธุรกิจยุคใหม่ (FINANCIAL FOR NEW BUSINESS)


เริ่มจากการศึกษาโครงสร้างต้นทุน ปัจจัยการวิเคราะห์ที่สำคัญ เพื่อการตั้งราคาขาย และหาจุดคุ้มทุนของธุรกิจรวมไปถึงการประเมินและวางโครงสร้างของผู้ถือหุ้น การปันผล และวิธีการวิเคราะห์สัดส่วนการแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันในบริษัทในรูปแบบของการบริหารจัดการทางการเงิน แบ่งได้ออกเป็น 3 หัวข้อหลักๆ คือ 1. การออกแบบโครงสร้างทางการเงินจากรูปแบบธุรกิจ เช่น รายได้และต้นทุน การลงทุน เป็นต้น 2. การประเมินมูลค่ากิจการ และแบ่งผลประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 3. การใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อวิเคราะห์ วางแผน และนำเสนอ การจัดการทางการเงินตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ จะช่วยผู้ประกอบการวางแผนด้านการดำเนินง...

ตุลาคม 10, 2561

หลักสูตร ธุรกิจพื้นฐาน (NEW ECONOMY FOR NEW BUSINESS)


การเปลี่ยนแปลงที่หลายบริษัทต้องเจอ เช่นในอุตสาหกรรมรถยนต์, อุตสาหกรรมธนาคาร, อุตสาหกรรมโรงแรม ทำให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งมันไม่ได้ไกลตัวเลย New Economy เกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของคนเกือบทั้งโลก และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เองที่ทำให้เกิดโอกาสของคนที่ “เข้าใจพฤติกรรมใหม่ของลูกค้าเป็นอย่างดี” กับคนที่ “ยังเข้าใจไปเองว่าลูกค้ายังเป็นแบบเดิม”  โลกกำลังเปลี่ยนไป ผู้ประกอบการใหม่กำลังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของโลกในยุคนี้ , ความแตกต่างของ Mindset ในยุคเดิมและ Mindset ในยุคใหม่, ความเร็วในการเรียนรู้และเข้าใจ, เครื่องมือใหม่, กล...

พฤษภาคม 30, 2561