เริ่มจากการศึกษาโครงสร้างต้นทุน ปัจจัยการวิเคราะห์ที่สำคัญ เพื่อการตั้งราคาขาย และหาจุดคุ้มทุนของธุรกิจรวมไปถึงการประเมินและวางโครงสร้างของผู้ถือหุ้น การปันผล และวิธีการวิเคราะห์สัดส่วนการแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันในบริษัทในรูปแบบของการบริหารจัดการทางการเงิน แบ่งได้ออกเป็น 3 หัวข้อหลักๆ คือ
1. การออกแบบโครงสร้างทางการเงินจากรูปแบบธุรกิจ เช่น รายได้และต้นทุน การลงทุน เป็นต้น
2. การประเมินมูลค่ากิจการ และแบ่งผลประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
3. การใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อวิเคราะห์ วางแผน และนำเสนอ
การจัดการทางการเงินตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ จะช่วยผู้ประกอบการวางแผนด้านการดำเนินงานอย่างมีทิศทาง กำหนดเป้าหมายเป็นค่าที่สามารถวัดผลได้ เตรียมพร้อมเรื่องการจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ในการลงทุน และสร้างมูลค่าของกิจการให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างผลตอบแทนคุ้มค่าให้กับผู้ก่อตั้งธุรกิจและนักลงทุน เนื้อหาบทความ