โครงการ

สวทช. ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญนักวิจัย และผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมดิจิทัลและสาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายอ่ืน (เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม) สมัครเข้าร่วมโครงการภายใต้การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี          ประจำ ปี 2561   โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (NEC) ปี 2561 

วัตถุประสงค์ 

     เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้เริ่มต้นธุรกิจ ที่มีผลงานและผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยี ไอที ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ อาทิเช่น  Clean technology, Food technology ด้วยการพัฒนาทักษะ และองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านธุรกิจและเทคโนโลยี โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง และกิจกรรม workshop พร้อมผลักดันการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดและแหล่งเงินทนุที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ
 
Support & Fulfillment สนับสนุนและเติมเต็มความมั่นใจ ด้วยหลักสูตรเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
- สร้างโมเดลการวางแผนธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

- อบรมความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ  72 ชั่วโมง

- เชื่อมโยงโอกาสและช่องทางการตลาด อาทิ การออกบูธนิทรรศการ  การเข้าประกวดเทคโนโลยี/ นวัตกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- อบรมเชิงปฏิบัติการ Business Lab Boot Camp ผ่านการวิเคราะห์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas  - เชื่อมโยงแหล่งเงินทนุ อาทิ  สถาบันการเงิน  ธนาคาร  นักลงทนุ ทั้งในและต่างประเทศ
 
Reward & Benefit สิทธิประโยชน์ครบครัน
- มีแบบจำลองธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

- บริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ

- สามารถจัดตั้งธุรกิจและต่อยอดธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
Privilege เอกสิทธิ์ที่เหนือกว่า
- ได้รับวฒุิบัตรเมื่อจบโครงการ ภายใต้เครื่องหมาย/สัญลักษณ์ สวทช. และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

- ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ Technology Business Incubation Program กับ ศนูย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. เพื่อรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

- รับการประชาสัมพันธ์ และโอกาสออกสู่ตลาดไปกับ สวทช. (ตามเงื่อนไขโครงการ)

- รับการเชื่อมโยง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีกับศูนย์วิจยัแห่งชาติ สวทช. (Nectec, Mtec, Biotec, Nanotec)
Qualification คุณสมบัติผู้สมัคร
 มีแนวคิดหรือผลิตภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีที่สามารถนำไปประกอบธุรกิจได้จริง 

    เป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านอตุสาหกรรมดิจิทัลและสาขาเทคโนโลยีและอตุสาหกรรมเป้าหมายอื่น (เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม) เชน่ ซอฟต์แวร์ ไอที,  Clean technology  Food technology   

    ต้องการเริ่มต้นธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจภายในระยะเวลาของโครงการ 

    อายุไม่กว่า 20 ปีบริบรูณ์ และไมเกิน 60 ปี ในวันที่ยื่นใบสมคัร 

    วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

    เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ท่ี่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี 

    เป็นทายาทธุรกิจที่ต้องการขยายธุรกิจเพิ่มจากกิจการเดิม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศนูย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) ศนูย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ชั้น 5 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค เลขที่ 99/31 ม.4  ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบรุี 11120

โทร : 02-583-9992 ต่อ 1514-1515 หรือ 02-564-7000 ต่อ 5544,5546

Website : https://www.facebook.com/NstdaBIC/ e-mail : bic@nstda.or.th,  patinun.sangpin@nstda.or.th