MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

 

httpnstdachannel.tv

 

จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน

 

  แผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

  Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

        เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ นำเสนอแผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการศึกษาและระดมสมองผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐ สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งภาพรวมของแผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย โดยเน้นให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาด้านยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อลดภาระการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ พัฒนาและสร้างอุตสาหกรรมการผลิตและประกอบชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ อย่างไรก็ดี แผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาฯ นี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของศักยภาพและความสามารถของนักวิจัยและผู้ประกอบการ ที่รวบรวมขึ้นจากการสำรวจและสัมภาษณ์เชิงลึก ตลอดจนการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวโน้มการใช้ชิ้นส่วนสำหรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า

       ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนมุ่งเป้าด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับนี้ จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายและผลักดันให้เกิดแนวทางปฏิบัติด้านการวิจัย พัฒนา และสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์และกระตุ้นให้เกิดการสร้างอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนเพื่อสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นในประเทศ อันเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตต่อไป

   alt Download เอกสาร [2.45 MB]
   .

    Items details

    • Hits: 1314 clicks
    • Average hits: 219 clicks / month

    TCE-Plugin by www.teglo.info    บทความนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด: / 3
    น้อยมากที่สุด