ในปีงบประมาณ 2551 การบริหารจัดการการวิจัยของ สวทช. ยังคงอยู่ภายใต้นโยบายคลัสเตอร์ ที่เรียกว่า Strategic Planning Alliance (SPA) ซึ่งมุ่งทำวิจัยและพัฒนาคลัสเตอร์เป้าหมายของประเทศเป็นหลัก และสอดรับกับแผนงาน Fast Forward ที่มุ่งเน้นเร่งสร้างสรรค์นวัตกรรมในประเทศโดย สวทช. และจากความร่วมมือกับพันธมิตร ซึ่งในปี 2551 สวทช. ได้เพิ่มคลัสเตอร์เป้าหมายในการดำเนินงานเป็น 8 คลัสเตอร์ นอกจากนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน สวทช. ได้นำ Balanced scorecard (BSC) มาเป็นเครื่องมือในการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติและสร้างความสมดุลในการบริหารจัดการองค์กร โดยได้กำหนด 9 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ใน 5 มุมมอง และได้กำหนดตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ (Key Strategic Indicators, KS) 9 ตัวชี้วัด เพื่อวัดความสำเร็จในการดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2551 สวทช. ดำเนินโครงการวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม จำนวนทั้งสิ้น 1,550 โครงการ โดยมีมูลค่ารวมของโครงการวิจัยทุกประเภททั้งสิ้น 3,410.86 ล้านบาท

 

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF - 8.54MB

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป