ในงาน THAIFEX 2017 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยที่เข้าร่วมโครงการ “การยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสินค้าผักและผลไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย ThaiGAP”

แสดงผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ThaiGAP ในงาน THAIFEX 2017 พร้อมมุ่งเดินหน้าหนุนผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยให้ได้รับมาตรฐาน ThaiGAP และ Primary ThaiGAP เพิ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคด้วยความปลอดภัยของสินค้าเกษตร และที่สำคัญเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรไทยแข่งขันได้ในอาเซียนและตลาดโลก

นางสาวชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโส โปรแกรม ITAP สวทช. กล่าวว่า “ภารกิจของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คือสนับสนุน SMEs ไทยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการผลิตของผู้ประกอบการ หลังจากสนับสนุนให้งบประมาณในการดำเนินโครงการ “การยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ด้านสินค้าผักและผลไม้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่  AEC ด้วย  ThaiGAP” ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 30 รายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ThaiGAP และโครงการ “การพัฒนาระบบการผลิตที่ปลอดภัยตามมาตรฐาน Primary ThaiGAP” ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 2 รายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Primary ThaiGAP โดยผลิตผลทางเกษตรที่เข้าร่วมโครงการล้วนมาจากผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ที่หลากหลายกว่า 70 ชนิด อาทิ เมล่อน มะละกอ มะพร้าวน้ำหอม แคนตาลูป แตงโม กล้วยหอม พริก ทุเรียน มังคุด เงาะ และมะเขือเทศ เป็นต้น

“ในการดำเนินงาน 2 โครงการข้างต้น โดยโปรแกรม ITAP สวทช. และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจากศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้เชี่ยวชาญในโครงการ โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรเข้าร่วมให้คำปรึกษาแก่ SMEs โดยในงาน THAIFEX-World of food ASIA 2017 (THAIFEX 2017) ครั้งนี้ มีผู้ประกอบการจำนวน 9 ราย นำผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้สดที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ThaiGAP กว่า 20 ชนิด พร้อมนำเสนอสู่สายตาสาธารณชน”

“โปรแกรม ITAP สวทช. ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทย โดยการนำผู้เชี่ยวชาญเข้าเยี่ยมชมและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการ ในด้านการบริหารจัดการระบบของการผลิตสินค้าผักและผลไม้ให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของ ThaiGAP ตั้งแต่กระบวนการปลูก การบรรจุ รวมไปถึงการขนส่ง ซึ่งมาตรฐาน ThaiGAP มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติและการตรวจรับรองที่ถูกกว่ามาตรฐานของต่างประเทศ ความสำเร็จของโครงการคือ ได้ช่วยผู้ประกอบการในการเพิ่มคุณภาพสินค้าผักและผลไม้ของไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ในระดับสากล ขณะที่มาตรฐาน Primary ThaiGAP เป็นมาตรฐานระดับพื้นฐานสำหรับในประเทศ ที่มีข้อกำหนดไม่มากนัก เน้นเฉพาะระบบความปลอดภัยในการผลิต ทำให้เกษตรกรเข้าใจง่าย และเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการผักและผลไม้ขนาดเล็กหรือเป็นลูกค้ารายย่อยที่ขาดศักยภาพด้านการแข่งขันและการพัฒนาเทคโนโลยี เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางหรือขาดแคลนเงินทุน ได้มีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพสินค้า และยกระดับมาตรฐานสินค้าตามข้อกำหนดและมาตรฐาน” นางสาวชนากานต์ สันตยานนท์ กล่าว

โปรแกรม ITAP สวทช. พร้อมเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการผักและผลไม้ไทยให้ได้รับการับรองมาตรฐาน ThaiGAP และ Primary ThaiGAP อย่างต่อเนื่อง กำหนดเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ สำหรับปี 2560 - 2561 จำนวน 20 ราย สอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติม ติดต่อ คุณพนิตา ศรีประย่า เจ้าหน้าที่โปรแกรม ITAP โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1301 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

nsd

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป