(18 - 19 พฤษภาคม 2560) ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ - โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS จัดสัมมนาเรื่อง “Design Control for Medical Devices” โดยเป็นหัวข้อสัมมนาครั้งที่ 3 ภายใต้ซีรีส์การสัมมนา “การยกระดับต่อยอดเครื่องมือทางการแพทย์ไทยในยุค Thailand 4.0 (The Transformation of Medical Device Industry for Thailand 4.0)” เพื่อให้ความรู้และรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการทำ workshop และการนำ Design Control ไปประยุกต์ใช้จริง ตลอดจนรับคำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดธุรกิจ แก่ผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้อง กว่า 100 คนตลอด 2 วันเต็ม โดยมีผู้อำนวยการโปรแกรม ITAP สวทช. และรองผู้อำนวยการ TCELS กล่าวเปิดงานสัมมนา

ดร.ณัฐกา สิงหวิลัย ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สวทช. กล่าวว่า “โปรแกรม ITAP สวทช. ร่วมกับ TCELS จัดสัมมนาเรื่อง Design Control for Medical Devices เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้อง ทราบถึงความสำคัญและเข้าใจเกี่ยวกับ การออกแบบ (design) เพื่อให้เป็นไปตามกฏระเบียบ และเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ซึ่งพบว่าเป็นหนึ่งในปัญหาของเครื่องมือแพทย์ไทยที่ถูกผลิตและพัฒนาขึ้นภายในประเทศ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศที่มีประสบการณ์ตรงมาให้ความรู้ตลอดสองวัน จาก TUV SUD, Creo Modo (Jeff Hamilton) และ SCG Design Catalyst รวมทั้งจาก MTEC สวทช.”

“จากการเก็บข้อมูลของโปรแกรม ITAP ที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาที่สำคัญในการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยสู่ระดับสากล เนื่องมาจากการขาดทรัพยากรและจำนวนผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ที่อาจไม่เพียงพอในประเทศ ทำให้ความเข้าใจและการจัดการเกี่ยวกับการออกแบบ (design) สำหรับเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย ต้องได้รับการปลูกฝัง และส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการในส่วนของ design input/output, design review, design transfer, design validation และ design verification เป็นต้น

ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศใช้มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ล่าสุด เช่น ISO 13485: 2016 ที่ให้ความสำคัญกับ design มากขึ้น ดังนั้น เพื่อขยายผลและยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทยให้เข้มแข็ง สามารถพัฒนาเพื่อแข่งขันกับต่างประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการจะยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มุ่งสู่การยอบรับในระดับสากลมากขึ้น”

นอกจากนี้ ในวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2560 ทางโปรแกรม ITAP สวทช. และ TCELS จะยังมีงานสัมนาในหัวข้อเกี่ยวกับการแพทย์ในยุคดิจิตอล พร้อมออกบูธในงาน Intercare Asia 2017 ณ ไบเทค บางนา ด้วย ซึ่งในงานผู้ประกอบการและผู้ร่วมงานจะได้รับความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับการดูแลสุขภาพสำหรับ aging society

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป