(15 พ.ค. 60) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ - ศ.นพ.ดร.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. เป็นประธานเปิดงาน “การบรรยายพิเศษเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องจริยธรรม มาตรฐาน และคุณภาพงานวิจัย (Responsible Conduct of Research) และการประชาสัมพันธ์ โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ และทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560 และทุนวิจัยมุ่งเป้าตามคลัสเตอร์และโปรแกรมของ สวทช.” โดยมีนักวิจัย คณาจารย์ และผู้สนใจกว่า 100 คนเข้าร่วมรับฟัง

ทั้งนี้ สวทช. ได้จัดตั้งโครงการ Chair Professor Grants ขึ้น ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เพื่อสร้างผู้นำและบุคลากรด้านการวิจัย เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศในด้านต่างๆ และมุ่งหวังให้เกิดผลกระทบระดับสูงในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย “โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ” ที่สนับสนุนการวิจัยด้วยงบประมาณของ สวทช. และ “โครงการทุน NSTDA Chair Professor”

ซึ่งร่วมทุนระหว่างมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณวิจัย โดยมี สวทช. เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ ซึ่งทุนทั้ง 2 โครงการจะให้งบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อกลุ่มวิจัย ระยะเวลารับทุน 5 ปี โดยในปี 2560 นี้ กำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนแล้ว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

นักวิจัย และคณาจารย์ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ โทร. 0 2644 8150 ต่อ 81832 และ 81833 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป