เศรษฐกิจกระแสใหม่ (New Economy) เป็นระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อต้องการยกระดับการพัฒนาประเทศ จากการเป็นประเทศ “รับจ้างผลิตสินค้า” เป็นประเทศที่มีความสามารถใน “การพัฒนานวัตกรรม” โดยใช้จุดแข็งของประเทศ เช่น ต้นทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างขีดความสามารถของระบบเศรษฐกิจผ่านการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งประกอบด้วยภาคเศรษฐกิจ ๕ สาขาหลัก คือ เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) , เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) , เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (Creative and Cultural Economy) , เศรษฐกิจเพื่อสังคม (Social Economy) และเศรษฐกิจสูงวัย (Silver Economy) ซึ่งจัดทำโดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจกระแสใหม่ ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และผ่านความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว

 

สรุปความก้าวหน้าของ การปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
โดย อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจกระแสใหม่

เรื่องที่เสนอ ความคืบหน้า
การปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)
  • ๔ เมย. ๕๙ สปท. เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๕๙
  • ๑๒ พค. ๕๙ เสนอนายกรัฐมนตรี และ นรม. เห็นชอบแล้ว ส่งให้รองนายกฯ (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) / คณะกรรมการ ขับเคลื่อนฯ คณะที่ ๒ รองนายกฯ (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) / คณะที่ ๓ รองนายกฯ (นายวิษณุ เครืองาม) / กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ แล้ว
  • ๑ มิย. ๕๙ คณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่ายเห็นชอบแล้ว
  • ๑๒ พค. ๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
  • ๑๙ พย. ๕๙ คณะกรรมาธิการฯ ขอขยายเวลาการพิจารณาศึกษา ออกไปอีก ๓๐ วัน
  • รัฐบาลได้มีการเปิดเว็บไซต์ ชื่อ http://www.data.go.th เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลบริการภาครัฐแล้ว และมีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบ Open data จำ นวน ๗๙๐ ชุดข้อมูล และจัดทำ ระบบ Big Data Analytics เสร็จเรียบร้อย

 alt Download เอกสาร [617 KB]

.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป