(17 มกราคม 2560 ) โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซล (TCELS) จัดสัมมนา “การยกระดับต่อยอดเครื่องมือทางการแพทย์ไทยในยุค Thailand 4.0” (The Transformation of Medical Device Industry for Thailand 4.0: “Software validation for medical devices”) เพื่อขยายผลและยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทยให้สามารถพัฒนาเพื่อแข่งขันกับต่างประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ที่ต้องการจะยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มุ่งสู่การยอมรับในระดับสากลมากขึ้น

ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำนวยการโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนให้ SMEs ได้มีการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้ SMEs เป็นแกนหลักของเศรษฐกิจประเทศ และส่งเสริม SMEs ให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม SMEs โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่ๆ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรม และมีผลิตภัณฑ์พร้อมแข่งขันในระดับสากล ITAP สวทช. จึงได้ร่วมมือกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ในหัวข้อ “การยกระดับต่อยอดเครื่องมือทางการแพทย์ไทยในยุค Thailand 4.0” โดยมุ่งเน้นไปในส่วนของการทำ Software Validation สำหรับเครื่องมือแพทย์ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญในการพัฒนามาตรฐานเครื่องมือแพทย์ไทยสู่ระดับสากล อันเนื่องมาจากการขาดประสบการณ์ความรู้และจำนวนผู้เชี่ยวชาญโดยตรงที่มีอยู่ในประเทศ

 

 

ดร.นันทิยา กล่าวเพิ่มเติมว่า งานสัมมนาครั้งนี้ ได้เชิญ Dr. Do-Hyun Kim ผู้เชี่ยวชาญด้าน Software Validation ที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐฯ มากกว่า 10 ปี มาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้ความรู้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ทางด้านอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการให้ความรู้ทางด้านนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย รวมทั้งการให้คำปรึกษาเบื้องต้นทางด้านเทคนิคสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจการพัฒนาหรือปรับปรุงซอฟต์แวร์ทางด้านการแพทย์ โดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช.หัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจคือ การยกระดับต่อยอดเครื่องมือทางการแพทย์ไทยในยุค Thailand 4.0 ซึ่ง ITAP สวทช. จัดร่วมกับ TCELS มุ่งเน้นให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ทั้งนี้จากการศึกษาและดำเนินการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมมากว่า 20 ปี พบว่าปัญหาของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นปัญหามาตลอด โดยการสัมมนาครั้งนี้มุ่งที่จะถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีนี้สู่ภาคเอกชน คาดหวังว่าจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปประกอบแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้าต่อไป

 

สำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ตามมติคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ) ซึ่งเป็นมาตรการระยะยาวที่จะกำหนดทิศทาง การปรับโครงสร้างด้านการผลิต ทั้งเกษตร-อุตสาหกรรม-บริการ ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ ความสามารถในการแข่งขัน การสร้างงานคุณภาพ และการสนับสนุนเศรษฐกิจภูมิภาคอย่างเป็นระบบ เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศและเป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลก

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป