13 ธันวาคม 2559 : ณ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย – รัฐบาลประเทศญี่ปุ่น โดย สถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมกับ Japan Society of Authomotive Engineering (J-SAE) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Tech) สมาคมระบบขนส่งอัฉจริยะไทย (ITS Thailand) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “The Symposium on ITS Standardization (ITS Symposium)” ขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2559 ณ สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของมาตรฐานด้านการขนส่งและจราจรอัจฉริยะหรือที่เรียกกันว่า Intelligent Transport System (ITS) 

alt

ดร.ภาสกร ประถมบุตร ผู้อำนวยการอาวุโสโปรแกรมฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัยคลัสเตอร์  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า การจัดงาน Symposium on ITS Standardization นี้ เป็นนำเสนอมาตรฐาน ISO/TC204 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ หรือ Intelligent Transport System (ITS) เพื่อให้เกิดการสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน ITS ที่มีอยู่ในระดับสากล นอกจากนี้ยังจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และหารือแนวทางในการเลือกและนำมาตรฐานที่สำคัญมาปรับใช้ในประเทศ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมที่จะวางแผนในการดำเนินธุรกิจ, ภาครัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการ รวมถึงภาคการศึกษาวิจัย หากมีการกำหนดและมาตรฐานเดียวกัน ทำให้เกิดการเชื่อมโยงและสื่อสารกันได้สะดวก ทั้งในส่วนที่มีการแลกเปลี่ยนขัอมูลและการดำเนินงาน ทำให้อุตสาหกรรม การศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์ร่วมกันและสามารถสื่อสารในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำหรับ สวทช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของประเทศ พร้อมที่จะเป็นหนึ่งในการจัดทำมาตรฐาน ITS โดยจะสนับสนุนในเรื่องการวิจัย พัฒนา และเทคนิคในการทำงานด้านมาตรฐานนี้ เพื่อให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าและมีมาตรฐานรองรับการทำงานในด้านนี้

 

alt  alt

ภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษ โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จากประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/TC 204 - Intelligent transport systems ซึ่งเป็นมาตรฐานเฉพาะของระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ โดยเฉพาะข้อมูลในกลุ่มที่สำคัญ เช่น Traveler Information System, Wide area Communications/protocols and interfaces Fee and toll Collection และ General fleet management and commercial/freight เป็นต้น เพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมหารือในการกำหนดมาตรฐานของ ITS ในไทยต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป