15 ธันวาคม 59: ณ อาคารจามจุรีสแควร์- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบุคลากรวิจัยรุ่นใหม่ของกลุ่มประเทศในเอเชีย 1th Asian National Young Academy Meeting “Advancing Synergies in Asian NYAs” ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธาน

alt

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวว่า การจัดงานนี้มีคณะผู้แทนเครือข่ายบุคลากรวิจัยรุ่นใหม่ในเอเชีย 13 ประเทศ และทีมบริหารขององค์การเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นรุ่นใหม่ของโลก Global Young Academy (GYA) อีก 11  ประเทศ รวม 24 ประเทศ ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบุคลากรวิจัยรุ่นใหม่ของกลุ่มประเทศในเอเชีย 1th Asian National Young Academy Meeting “Advancing Synergies in Asian NYAs” ปัจจุบันการทำงานวิจัยไม่มีพรมแดน

 

alt  alt

การได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากบุคลากรวิจัยจากหลายศาสตร์และหลายประเทศ จึงเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่ง ในการที่บุคลากรวิจัยรุ่นใหม่จากทั่วโลกจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมโอกาสในการทำงานร่วมกับบุคลากรวิจัยที่มาจากต่างศาสตร์ความเชี่ยวชาญได้ ไม่ว่าจะเป็นสายวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ ซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างองค์ความรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรวิจัยในภูมิภาคอาเซียน เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนาในระดับภูมิภาคและนานาชาติต่อไป

alt  alt

ดร.อรกนก พรรณรักษา ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะ Co-Chair ของ Global Young Academy  กล่าวว่า ที่ผ่านมา สวทช. ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับทีมงาน Global Young Academy หลายโครงการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการศึกษาสถานภาพของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในภูมิภาคอาเซียนซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

alt  alt

หรือจะเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Science Leadership Program ให้แก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในภูมิภาคอาเซียนเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดย สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช. ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จึงได้ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายบุคลากรวิจัยรุ่นใหม่ของกลุ่มประเทศในเอเชีย 1th Asian National Young Academy Meeting “Advancing Synergies in Asian NYAs” ระหวางวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ขึ้น ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นครั้งแรกในเอเชีย โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ถือเป็นเวทีในการระดมสมองแนวทางการสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายบุคลากรวิจัยทั้งภายในและนอกภูมิภาคเอเชีย และเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรวิจัยในภูมิภาคเอเชียก่อนเข้าร่วมประชุม 3rd World Wide Meeting of National Young Academy ซึ่งองค์การเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นรุ่นใหม่ของโลก Global Young Academy (GYA) ได้ร่วมกับสมาคมนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของประเทศแอฟริกา (South African Young Academy of Science, SAYAS) จะเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมขึ้นกลางปี 2560 นี้ ณ ประเทศแอฟริกาใต้ 

โดยคาดหวังว่าหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว จะเกิดแผนการทำงานและโครงการความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งครอบคลุมทั้งความร่วมมือวิจัยเชิงเทคนิคและเชิงนโยบายระดับภูมิภาคและนานาชาติต่อไป

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป