(11 ตุลาคม 2559) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดค่ายวิทยาศาสตร์ “ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 3” บ่มเพาะเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40 คน ซึ่งเป็นเยาวชนที่ได้รับเหรียญรางวัลในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2558 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมภายในค่าย “ถนนนักวิจัย รุ่นเยาว์ ปีที่ 3” ตลอด 5 วันเต็ม (10 - 14 ตุลาคม 2559) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี จะบ่มเพาะเยาวชนตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อให้มีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM Education) และฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา เพื่อให้เยาวชนได้รับการส่งเสริมและสร้างทัศนคติและแรงบันดาลใจในการก้าวสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์ และมีความสนใจเข้ารับการบ่มเพาะอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงเข้าสู่โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน หรือ JSTP ของ สวทช. ต่อไป

alt

ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า งานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบรรยายพิเศษ การฝึกอบรม กิจกรรมค่าย และการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝน เรียนรู้ และทำวิจัยภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของไทย เพื่อบ่มเพาะเยาวชนเหล่านี้สู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต

 

alt  alt

 

“การดำเนินงานปี 2560 งานส่งเสริมฯ มีกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อบ่มเพาะเยาวชนตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อให้มีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM Education) และฝึกกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) คัดเลือกเยาวชนที่มีศักยภาพสูงที่ได้รับเหรียญรางวัลในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2558 ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ปีที่ 3 ซึ่งเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 40 คน จะได้เปิดโลกวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยเยาวชนและผู้ปกครองจะมีโอกาสได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันผ่านกิจกรรมบรรยายพิเศษครอบครัวนักวิจัย กิจกรรมการทำจรวดจากขวดน้ำอัดลม เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการทำข้าวโป่ง ได้สัมผัสเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ผลงานจาก 3D Printer  นอกจากนี้ยังได้รับฟังบรรยายพิเศษจากนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักคอมพิวเตอร์ เป็นต้น”

alt  alt

“ถนนนักวิจัยรุ่นเยาว์เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์แก่เยาวชนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์ รวมทั้งเพื่อพัฒนากิจกรรมบ่มเพาะเยาวชนที่มีศักยภาพสูง และเป็นต้นแบบการบ่มเพาะเยาวชน ตลอดจนจะมีการเชื่อมโยงเยาวชนจากค่ายดังกล่าวเข้าสู่การพัฒนาศักยภาพในระยะยาวในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน หรือ JSTP (Junior Science Talent Project) ต่อไปด้วย โดยกิจกรรมภายในค่ายครั้งนี้ ประกอบด้วยรูปแบบกิจกรรมที่จะส่งเสริม สร้างทัศนคติ และแรงบันดาลใจในการก้าวสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นเยาว์ อาทิ บรรยายพิเศษครอบครัวนักวิจัย / ทำจรวดจากขวดน้ำอัดลม (Rocket) / สัมผัสเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ผลงานจาก 3D Printer / บรรยายพิเศษ Pokémon Go : Technology / ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและโรงกษาปณ์ / เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการทำข้าวโป่ง ตลอดจนรับฟังบรรยายพิเศษจากนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักคอมพิวเตอร์ ตลอด 5 วันเต็ม (10 - 14 ตุลาคม 2559) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี”

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป