สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญชวนนักวิจัย บุคลากรในภาคการศึกษา และผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ประจำปี 2564 ภายใต้ทุน Newton Fund ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ประเทศอังกฤษ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของประเทศไทยและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการในระดับนานาชาติ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับการอบรม Introduction to Research Commercialisation ณ ประเทศไทย และนำเสนอผลงานในลักษณะ Investment Pitching กับคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมตามโปรแกรมของ RAEng ของประเทศอังกฤษ ซึ่งทำการอบรมทั้งในประเทศไทยและประเทศอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พนักงานในหน่วยงานวิจัยของรัฐ ผู้ประกอบการเจ้าของนวัตกรรม หรือเป็นนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา กรณีที่เป็นนักศึกษาจะต้องมีจดหมายยืนยันและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการจากอาจารย์ที่ปรึกษา
 2. ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของผลงานวิจัยที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ (หากได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยโปรดระบุแหล่งทุนวิจัยในใบสมัครด้วย) โดยต้องเป็นงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับด้าน Food, Agricultural technologies, biotechnology, chemical engineering, civil engineering, computer science, design engineering, electrical and electronic engineering, ICT, materials science, mechanical engineering, and medical engineering และต้องไม่เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงของประเทศ หากผลงานวิจัยนั้นมีผู้ร่วมสนับสนุนทุนจากบริษัทหรือหน่วยงานอื่นๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร่วมสนับสนุนทุนให้นำผลงานวิจัยนั้นๆ เข้าร่วมในโครงการ
 3. มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับดีมาก
 4. ผู้สมัครและได้รับการคัดเลือกต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

กำหนดการ

 • 14-30 กันยายน 2563 รับสมัครเข้าร่วมโครงการ
 • 22 ตุลาคม 2563 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม ณ ประเทศไทย
 • 1-5 พฤศจิกายน 2563 อบรม “Introduction to Research Commercialisation”
 • 7 พฤศจิกายน 2563 นำเสนอแผนธุรกิจนวัตกรรม (Pitching) กับคณะกรรมการ
 • ธันวาคม 2563 ประกาศผลการพิจารณาจาก RAEng สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมตามโปรแกรมของประเทศอังกฤษ
 • 14-15 มกราคม 2564 กิจกรรมเตรียความพร้อมก่อนเข้ารับการอบรมตามโปรแกรมของประเทศอังกฤษ
 • 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 Stage 1: Onboarding & remote training and mentoring
 • มีนาคม – พฤษภาคม 2564 Stage 2: In-country training
 • มิถุนายน 2564 Stage 3: UK residential training event
 • กันยายน 2564 กิจกรรม Follow up หลังจากอบรมที่ประเทศอังกฤษ

ผู้สนใจ ส่งใบสมัครทางอีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 24.00 น. โดยอ้างอิงเวลาการส่งเมล์จากต้นทาง

ดาวน์โหลดใบสมัคร | doc | pdf |

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณนพดร ปัญญาจงถาวร/คุณศุภกัญญา สกุลไพสิฐ
สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 0 2644 8150 ต่อ 81896, 81890
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป