29 กรกฎาคม 2563 ณ อาคาร สวทช. โยธี : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ ร่วมกับคณะผู้สังเกตการณ์ จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ดร.บูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ ผู้สังเกตการณ์ จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะผู้สังเกตการณ์ฯ และผู้บริหารร่วมลงนาม

  

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สวทช. หน่วยงานวิจัยและพัฒนา ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในโครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi จะมีการดำเนินโครงการระบบครุภัณฑ์โรงงานต้นแบบไบโอรีไฟเนอรี ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 ระบบ ซึ่งโครงการฯ นี้ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) ให้เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปี 2563 โดยได้มีการลงนามในข้อตกลงคุณธรรมร่วมกัน 2 ฝ่าย ระหว่าง สวทช. และคณะผู้สังเกตการณ์ จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ซึ่ง คณะผู้สังเกตการณ์ฯ จะเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตลอดระยะเวลาของโครงการจนถึงสิ้นสุดสัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  

ดร.บูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ ผู้สังเกตการณ์ จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ในนามของคณะผู้สังเกตการณ์มีความยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรมฯ ในครั้งนี้ โดยได้รับการคัดสรรจากคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.ป.ท.) ให้มาร่วมทำงานโครงการนี้ โดยมีเจตนารมย์ด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยสนับสนุนและดูแลในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการฯ นี้ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการฯ นี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้การดำเนินโครงการฯ นี้ล่าช้า แต่เป็นการสังเกตการณ์เพื่อเป็นประโยชน์ ในเรื่องของข้อมูล ความรู้ และการพูดคุยซักถาม เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการฯ เป็นไปอย่างราบรื่น โปร่งใส และยุติธรรม รวมถึงทำให้โครงการฯ เกิดได้ในเร็ว ๆ นี้ ต่อไป

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป