สภานโยบายอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จับมือ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) และ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนที่นำทางเพื่อความมั่นคงของประเทศหรือการประยุกต์เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม รับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้องและรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานเทคโนโลยีนี้ของภาครรัฐ เอกชน ภาคธุรกิจและสังคม เพื่อการจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ หรือการประยุกต์เชิงพาณิชย์ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และประชาชน

รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างความเข็มแข็งของการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศหรือการประยุกต์เชิงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญและเห็นประโยชน์ของความร่วมมือการพัฒนาองค์ความรู้โดยเน้นในเรื่อง Technology Road Map และเน้นความสำคัญของการใช้วัตถุดิบที่มีภายในประเทศและการพัฒนาโดยคนไทย เพื่อพัฒนาให้เกิดการต่อยอด ขยายผล และนับว่าเป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนาสินค้าเพื่อความมั่นคงของประเทศ หรือการประยุกต์เชิงพาณิชย์ โดยมี พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. พลตำรวจโทปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สวทช. เข้าร่วมงาน

  

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

ตราโลโก้ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Logo of Technology Management Center: TMC)

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป