BCG banner

“การประชุมสมัชชา BCG : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

จัดโดย : 

  • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย
    • สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
    • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
    • สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ
    • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 


พิธีเปิดงานประชุมสมัชชาและแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “BCG: โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

การบรรยาย "9 มุมมองในการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อน BCG สู่การปฏิบัติ"

สาขาเกษตร :- โดย นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง

สาขาอาหาร :- โดย นายธีรพงศ์ จันศิริ

สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ :- โดย นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

สาขานวัตกรรมต่อยอดสู่มูลค่าเพิ่ม :- โดย นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

สาขายาและวัคซีน :- โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

สาขาเครื่องมือแพทย์ :-โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

สาขาการท่องเที่ยว :- โดย นายกลินท์ สารสิน

สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน” โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ” โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป