For English-version news, please visit : ITAP-NSTDA pushes forward the New Aged Citizens Project Supporting local entrepreneur to develop AI for Retirement Real Estate Decision Making

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) ดำเนิน “โครงการชนชราแห่งอนาคต” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่เกี่ยวข้อง นำเอาโอกาสความท้าทายในเรื่องสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) มาสร้างสรรค์โมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือบริการบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยหนึ่งในผู้ประกอบการโครงการฯ ด้านเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ บริษัท สุขสบาย (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้เกษียณอายุ เป็นระบบ AI เสมือนที่ปรึกษาสถาปนิก ประเมินข้อมูลได้มากขึ้นเร็วขึ้น พร้อมให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ในแพลตฟอร์มที่เข้าถึงผู้ใช้บริการทั้งที่เป็นเจ้าของโครงการและผู้เกษียณอายุที่ต้องการที่พักอาศัยได้อย่างว่องไวเหมาะสมและได้มาตรฐานสากล

นางสาวชนากานต์ สันตยานนท์ ที่ปรึกษาอาวุโสโปรแกรม ITAP สวทช. และหัวหน้าโครงการชนชราแห่งอนาคต กล่าวว่า โครงการชนชราแห่งอนาคต (New Aged Citizens) เป็นโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้ โอกาสและความท้าทายที่มาพร้อมกับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังมาถึง นำมาพัฒนาเป็นโมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์หรือบริการทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์ที่ชะลอความเสื่อมสภาพของร่างกาย งานออกแบบที่ตอบสนองชีวิตในวัยชรา และการเชื่อมต่อโลกผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัล ที่ทำให้ผู้สูงอายุยังเป็นบุคลากรที่เปี่ยมด้วยทักษะความรู้ ประสบการณ์ และศักยภาพในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจ โดยโครงการมุ่งเน้นที่จะเป็นกลไกเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากลด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เพื่อสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการไทย เป็นองค์ความรู้พัฒนาธุรกิจใหม่พร้อมไปกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ซึ่งโปรแกรม ITAP สวทช. ร่วมดำเนินกับอีก 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ TCDC, FABLAB Thailand, สกสว., INNOTECH มหิดล และ มจธ. โดย ABLE lab และ Future Living Lab

“จากโอกาสในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้สูงอายุ ทั้งในส่วนอาคารที่พักอาศัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย และยกระดับความเป็นอยู่ดีของสังคมไทย นำมาสู่โมเดลธุรกิจเพื่อรอบรับสังคมผู้สูงอายุของบริษัท สุขสบาย (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ต้องการพัฒนา ‘ระบบช่วยในการตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้เกษียณอายุ’ โดยบริษัทคาดหวังที่จะเป็นผู้ประกอบการรายแรก ๆ ของประเทศไทย ฉะนั้น โปรแกรม ITAP สวทช. จึงให้การสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านโครงการชนชราแห่งอนาคต ในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบของบริษัท และศึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้เกษียณอายุ พร้อมรวบรวมข้อมูลทางกายภาพของโครงการอสังหาริมทรัพย์ในหัวเมืองใหญ่ ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อบนฐานของความรู้ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งสามารถวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสมพร้อมได้ฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้เกษียณอายุ รวมถึงบริษัทได้เรียนรู้การวางระบบโครงสร้างและการเชื่อมต่อบนเว็บแอปพลิเคชันด้วย” หัวหน้าโครงการชนชราแห่งอนาคต สวทช. กล่าว

นางสาวสุชาดา เกษมทรัพย์ Founder / Architect บริษัท สุขสบาย (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการขอรับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากโปรแกรม ITAP สวทช. เนื่องจากงานของบริษัทซึ่งสถาปนิกที่ทำงานอยู่ มีโครงการออกแบบบ้านเกษียณอายุสำหรับชาวต่างชาติที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้ว ทำให้รับรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่คนเกษียณชาวต่างชาติต้องพบเจอ และเกณฑ์ที่จะช่วยในการตัดสินใจซื้อบ้านและการเลือกทำเลที่ผู้เกษียณอายุอยากใช้ชีวิตอยู่ รวมถึงประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้จึงมีความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัท โดยต้องการพัฒนาระบบ AI ที่เป็นเหมือนกับที่ปรึกษาสถาปนิกเพื่อให้สามารถประเมิน (Evaluate) ข้อมูลได้มากขึ้นและเร็วขึ้น พร้อมยังให้คำแนะนำ (Recommendation) ที่เหมาะสม กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบแพลตฟอร์มที่เข้าถึงผู้ใช้บริการ ทั้งที่เป็นทั้งเจ้าของโครงการ และผู้เกษียณอายุที่มีความต้องการที่พักอาศัยได้อย่างว่องไวเหมาะสมและได้มาตรฐานสากล และด้วยการเข้าร่วมโครงการชราแห่งอนาคต พร้อมได้รับสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ และด้านเงินทุนจากโปรแกรม ITAP สวทช. ทำให้โครงการที่เกิดมาจากไอเดียสามารถเป็นจริงขึ้นมาได้

“ระบบช่วยในการตัดสินใจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาขึ้นในช่วงระยะแรก เป็นการรวบรวมโครงการสถาปัตยกรรมสำหรับผู้เกษียณอายุ เพื่อสร้างเกณฑ์การประเมินสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม เป็นเว็บไซต์ที่ประมวลผลฐานข้อมูลด้วยระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนจำนวนมากได้ในอนาคต เกิดเป็นนวัตกรรมสำหรับงานด้านสถาปัตยกรรมให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชนของประเทศในอนาคตได้ต่อไป ซึ่งระบบนี้บริษัทคาดหวังว่า https://sooksabuy.co/ จะเป็นแพลตฟอร์มการบริการที่สามารถตอบโจทย์ตลาดผู้สูงอายุซึ่งเป็นหนึ่งในกระแสหลักของโลกอยู่แล้ว และยิ่งหลังจากเหตุการณ์ COVID-19 ด้วยแล้ว คาดว่าจะยิ่งมีผู้เกษียณอายุชาวต่างชาติเลือกมาอยู่ที่ประเทศไทยมากขึ้น ดังเห็นได้จากบริการสาธารณสุขที่ทั่วถึงและเข้าถึงได้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติ”

ด้านผู้เชี่ยวชาญโปรแกรมITAP นางสาวกัลยา โกวิทวิสิทธิ์ บริษัท แชสซีพลัสอินฟิล จำกัด (FABLAB Thailand) กล่าวเสริมว่า โครงการชนชราแห่งอนาคต เป็นจุดที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสแปลงแนวคิดและข้อมูลที่มีสู่ต้นแบบ เพื่อนำไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย หรือเห็นประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติม โดยในช่วงอายุของผู้สูงอายุขณะนี้ซึ่งจะเป็นชนชราแห่งอนาคต ในการดำเนินโครงการฯ จึงได้เน้นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเป็นกลุ่มที่เชื่อมต่อตลาดสุขภาพและวิถีชีวิต (lifestyle) ที่นำเอาเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เข้ามาผสมผสานกับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป