For English-version news, please visit : NSTDA researchers pick up 2020 NRCT awards at Thailand Inventors’ Day

2 กุมภาพันธ์ 2563 นักวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนเข้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และเป็นครั้งแรกของโลก รวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักประดิษฐ์ไทยในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง อว. เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแห่งชาติ (สวทช.) และ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. เข้าร่วมแสดงความยินดี

โดยผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลระดับดีมาก ได้แก่

“นวัตกรรมสารป้องกันน้ำยางพาราสดบูดเน่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตยางแผ่นรมควัน และเพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรชาวสวนยาง” โดย นางฉวีวรรณ คงแก้ว และคณะ จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.

“OnSpec VULCAN : เครื่องเคลือบฟิล์มบางสำหรับชิปขยายสัญญาณรามาน” โดย ดร.พิทักษ์ เอี่ยมชัย และคณะ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.

“KidBright: บอร์ดส่งเสริมการเรียนโค้ดติ้งและ STEM Education” โดย ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด และคณะ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.

และรางวัลประกาศเกียรติคุณ “มายแอร์ : เครื่องประดับตรวจวัดฝุ่นด้วยเซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 แบบกระเจิงแสงขนาดเล็กโดยเทคนิคการส่งผ่านฝุ่นด้วยไมโครปั๊มชนิดเปียโซเพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องประดับสำหรับตรวจวัดค่าผุ่นและ AQI แบบฐานเวลาจริง” โดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ และคณะ จาก สวทช.

และรางวัลวิทยานิพนธ์ จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

“สารประกอบโบรอนอินทรีย์สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวรับฟลูออรีน-18” โดย ดร.กันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์

“กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพของการสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็กด้วยวิทยาการคอมพิวเตอร์” โดยดร.อิทธิ ฉัตรนันทเวช

“การปรับปรุงคุณสมบัติของโฟโตวอลเทอิกของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ประกอบด้วยฟิล์มบางสารอินทรีย์และอนินทรีย์ที่ทำการเตรียมโดยเทคนิคการเคลือบแบบสารละลายรูปวงเดือน” โดย ดร.อนุศิษย์ แก้วประจักษ์ จากนาโนเทค สวทช. 

“คุณลักษณะของยีนดื้อยากลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ในเชื้อวัณโรคสายพันธุ์ที่แยกได้จากผู้ป่วยและบทบาทของยีนขับยาออกนอกเซลล์ต่อการดื้อยากานามัยซินและอะมิกาซิน” โดย ดร.นพดล อรุณยะเดช จาก นาโนเทค สวทช. 

“การพัฒนาระบบอ่านปากโดยใช้เทคโนโลยีโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกร่วมกับแบบจำลองมาร์คคอฟซ่อนเร้น โดย ดร.ขวัญชีวา แตงไทย จาก เนคเทค สวทช.

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป