27 ม.ค. 63 ณ อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี - ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และประธานกรรมการคณะกรรมการเทคนิคด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED)

รับมอบใบรับรองการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 จาก คุณฉัตวิทัย ตันตราภรณ์ General Manager จากบริษัท TÜV SÜD (Thailand) จำกัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งานและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในการที่จะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ผลิตในเชิงพาณิชย์

ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน (IMT) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. เปิดเผยว่า ทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน (IMT) มีความพยายามในการยกระดับงานวิจัยและพัฒนาด้านเครื่องมือแพทย์สู่การใช้งานจริง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อสร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ทางด้านทันตกรรมที่ครบวงจรในประเทศไทย โดยใช้เทคโนโลยีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติด้านทันตกรรม และข้อมูลจากเครื่องสแกนสามมิติในช่องปากมาช่วยในการวางแผนการฝังรากฟันเทียม รวมถึงการออกแบบและผลิตเครื่องมือช่วยในการผ่าตัดเพื่อฝังรากฟันเทียม (Digital Drill Guide) จนได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ISO 13485:2016 ผลงานที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลทางทันตกรรม เพื่อใช้ในการออกแบบและผลิตชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐ์ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาทางทันตกรรม

ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป หัวหน้าทีมวิจัยฯ กล่าวต่อว่า “อุปกรณ์ช่วยในการนำเจาะเพื่อฝังรากฟันเทียมหรือ Digital Drill Guide ที่ A-MED สวทช. ทำการวิจัยและพัฒนาขึ้น ด้วยเทคโนโลยี CAD/CAM และเครื่องพิมพ์สามมิติ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และปลอดภัย โดยผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ Cytotoxicity Testing (ISO 10993-5) และมีค่าความคลาดเคลื่อนเชิงเส้นไม่เกิน 300 ไมครอน และค่าความคลาดเคลื่อนเชิงมุมไม่เกิน 3 องศา”

  

ทั้งนี้ รายชื่อทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน (IMT) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (AMED) สวทช. ประกอบด้วย ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป, ดร.สิรสา ยอดมงคล, ดร.นฤภร มนต์มธุรพจน์, นายจตุรงค์ จิตต์สะอาด, นายทศพล จันทร์คีรี, นายสุรพล ฉันทวีโรจน์, นายวรวุฒิ สิริวินยานนท์, น.ส.ทักษร จิรธรรมประดับ, น.ส.จิราภรณ์ รัตนพิบูลย์ และ น.ส.กตัญชฬี นามปักษา

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป