เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Auditorium อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม “Innovation Network Center” แก่ผู้ประกอบการ SME และผู้เช่าพื้นที่ในอุทยานวิทยาศาสตร์กว่า 200 คน เพื่อให้เป็นเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมระหว่างกัน โดยมีนางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวเปิดงานและให้การต้อนรับ

ไฮไลท์ในงาน Innovation Network Center ได้แก่ การเสวนาในหัวข้อเรื่อง “โอกาสและความท้าทายสินค้านวัตกรรมไทย” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย คุณประพันธ์ วิไลเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดร.นพดล โปธิตา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จำกัด คุณธนัฐณ์ มีศรี Sales & Marketing Director บริษัท คีนน์ จำกัด และคุณสุดารัตน์ พุกบุญมี นักวิเคราะห์อาวุโส งานส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ฝ่ายบริการทางการเงินเพื่อนวัตกรรม สวทช. เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรมโดยคนไทยที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน

ทั้งในมิติของโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และมิติของความท้าทายอุปสรรคที่ผู้ประกอบการยังต้องฝ่าฟัน เพื่อให้สินค้านวัตกรรมไทยได้มีพื้นที่ในตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศ เป็นการสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศ ลดการนำเข้าเทคโนโลยี สร้างงาน และสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศ

  

นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีการบรรยายจากผู้เช่าพื้นที่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ประกอบด้วยจำนวน 11 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ยูนิตทำฟันนวัตกรรม เตียงนอนผู้ป่วย) บริษัท เชียงใหม่ เอ็นไวรอนเม้นท์โปรเทค จำกัด (เตาเผาขยะเคลื่อนที่นวัตกรรม) บริษัท คีนน์ จำกัด (สารความสะอาดชีวบำบัดนวัตกรรมเครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์นวัตกรรม) บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) (ยาสมุนไพรไทย) บริษัท นาทวี เทคโนโลยี จำกัด (เครื่องสีข้าวนวัตกรรม) บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จำกัด (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกายนวัตกรรม Soap Shower Sheet) บริษัท เอส.พี.เค.โกลบอล เทรดดิ้ง จำกัด (หุ่นยนต์กายภาพบำบัด) CMED MEDICAL CO., LTD. (วิวแชร์ยืนได้ เครื่องยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย) บริษัท ไนท์ ฟอร์นิช จำกัด (เคาน์เตอร์หินสังเคราะห์) บริษัท ฟีนิกซ์ เมดิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (น้ำยาไตเทียม) และ V.B Engine Impex Co., Ltd. (เครื่องพ่นหมอกควัน โคมไฟส่องสว่าง) รวมถึงบริเวณงานยังมีบูธแสดงสินค้าและผลงานนวัตกรรมของผู้เช่าพื้นที่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยร่วมจัดแสดงเป็นจำนวนมาก

MTEC
BIOTEC
NECTEC
NANOTEC

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป